การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสุนันทา  พันธุมิตร
ครู คศ.3
สอนการงานอาชีพ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวกัญญา  จันทรา
สอนการงานอาชีพ
ครู คศ.3

นายมนัส  อ่อนสำลี
สอนการงานอาชีพ
ครู คศ.3


ว่าที่ ร.ต.หญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์
สอนคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วย

ดร.ณัชพล  กาฬภักดี
สอนคอมพิวเตอร์
ครู คศ.3

นางสาวธัญญาเรศ วัฒนมงคลชัย
สอนคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วย