คณิตศาสตร์


นางสาวศรีวิภา  พูลเพิ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอโณทัย  เพ็งรักษ์
ครู คศ.1

นายปกรณ์สิทธิ์  อุ่นทรัพย์
ครู คศ.3