ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิร์ภร  เกาะแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางประสาร  แววพหูสูต
ครู คศ.2
นางสมหมาย  ศรีสุข
ครู คศ.2