news‎ > ‎

ทบทวน Google Apps

โพสต์7 ต.ค. 2559 06:53โดยNatchaphon Kalaphakdi
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 งานพัฒนาบุลากร ฝ่ายบริหารบุคคล ได้จัดอบรมพัฒนาครูสูศตวรรษที่ 21 โดยการทบทวนการใช้ Google Apps for Education เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 ประธานเปิดงานโดยผู้อำนวยการจันทร์อุไร  นิ่มเป๋า วิทยากรโดย ดร.ณัชพล  กาฬภักดี โดยมีการทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการใช้ อีเมลของโรงเรียน, การใช้ google docs, google sheets, google forms ในการสร้างข้อสอบ, google sites สำหรับการสร้างเว็บไซต์ของครู ขอชื่นชมคุณครูทุกท่านที่ให้ความสนใจและมีความพยายามอย่างเต็มความสามารถ
Comments