GAFE

การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education
เรื่อง ระยะเวลา หมายเหตุ
 ลงทะเบียน
08.00-08.30
 พิธีเปิด  08.30-09.00
 การใช้ e-mail ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา30 นาที09.00-09.30 
 การใช้ Google Drive30 นาที09.30-10.00
 พักอาหารว่างเช้า15 นาที10.00-10.15 
การใช้ Google Docs
30 นาที10.15-10.45
 การใช้ Google Forms ทำแบบสอบถามและข้อสอบ45 นาที11.45-12.00
 พักรับประทานอาหารกลางวัน60 นาที12.00-13.00 
 การใช้ Google Forms ทำแบบสอบถามและข้อสอบ (ต่อ)90 นาที13.00-14.30
 พักอาหารว่างบ่าย15 นาที14.30-14.45
 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites75 นาที14.45-16.00 
 ส่งงาน Sites  
วันที่ 2 ของการอบรม
 เรื่อง ระยะเวลาหมายเหตุ 
 การสร้างไซต์ (ต่อ)  9.00-12.00 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน  12.00-13.00
 การสร้างบทเรียนด้วย Google Classroom  13.00-16.00
   
   
 
   
วันที่ 3 ของการอบรม
 เรื่องระยะเวลา หมายเหตุ 
 Google Classroom  9.00-12.00
 รับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 
 รายงานผลการดำเนินงาน 13.00-15.00 
 สรุป อภิปราย ซักถามปัญหา 15.00-15.30 
 ปิดการอบรม 15.30-16.00 


YouTube Video

YouTube Video

ดูสอนการสร้าง Sites

YouTube Video

YouTube Video