เช็คชื่อนักเรียน

คำชี้แจง
@@@ ให้คุณครูทำเครื่องหมาย x นักเรียนที่ขาดเรียน  ส นักเรียนที่มาสาย ป นักเรียนที่ ป่วย
Comments