คณะผู้บริหาร


นายสุขวิทย์  ปู้ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
e-mail : @borkruwittaya.ac.th

นายราเชนทร์  ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารบุคคล
e-mail : rachen@borkruwittaya.ac.th

นายปกรณ์สิทธิ์  อุ่นทรัพย์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
e-mail : pakornsit@borkruwittaya.ac.th
ดร.ณัชพล  กาฬภักดี
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
e-mail : natchaphon@borkruwittaya.ac.th

นายมนัส  อ่อนสำลี
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
e-mail : manat@borkruwittaya.ac.th