เว็บไซต์รวบรวมประวัติและผลงาน (Portfolio)

ดร.ณัชพล  กาฬภักดี
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ