ทำเนียบบุคลากรทำเนียบ
คณะผู้บริหารและครูกลุ่มงานบุคลากร โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา สพม.31

   นายวิลาศ  ดวงเงิน
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา                                          

       
 

   นางสุภาพ  ขอพึ่งกลาง
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา    

 

     นางกมลลักษณ์ ฉัตรแก้วผุดผ่อง
          ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

 
 
 
 
 

นางชุลีภรณ์ จันณรงค์


 

นางสาวภาวดี ศรีสุวรรณ

 

นางสันทนี เชื้อบุญมี


นางสาวพชรมล  จันทรา

 
นายอำนวย  ทวี

 
 


 
 

  นางสาวศิรินันท์ อินทร์คล้าย


 

 นางพัทยา ตาลสันเทียะนางสุภาวดี พุฒทองหลาง
 

 นางสาวกชณิภา วิชปรีชา

 

นางลำไพพรรณ  หมั้นทรัพย์Comments