Homeวีดีโอ DLIT โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔อบรมครูเชิงปฏิบัติการระยะที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ภาพการอบรมขยายผล DLITอบรมครูเชิงปฏิบัติการระยะที่ 2 เดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2560  

ภาพการอบรมขยายผล DLIT


อบรมครูเชิงปฏิบัติการระยะที่ 1  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2560

ภาพการอบรมขยายผล DLIThttps://sites.google.com/a/bodin4.ac.th/thai/

คณิตศาสตร์

https://sites.google.com/a/bodin4.ac.th/science/

https://sites.google.com/a/bodin4.ac.th/social/

 https://sites.google.com/a/bodin4.ac.th/language/  https://sites.google.com/a/bodin4.ac.th/health/  
https://sites.google.com/a/bodin4.ac.th/art/
sites.google.com/a/bodin4.ac.th/dlit/

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

Google for Education