หน้าแรก

โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล (SGS)
                 บันทึกคะแนน (สำหรับครูผู้สอน)
                 ดูผลการเรียน (สำหรับนักเรียน)
สำหรับนักเรียน (ดูผลการเรียน)
     ชื่อผู้ใช้   =>  เลขประจำตัวนักเรียน           เช่น  (05216)
     รหัสผ่าน
=>  เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก ของนักเรียน)
                            
การปลอมแปลงเลขบัตรประชาชน มีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
SGS สำหรับนักเรียน ใช้สำหรับ ตรวจสอบประวัติ ดูผลการเรียน พิมพ์รายงานคำร้องต่างๆ
ใช้ได้ทั้ง เครื่อง PC หรือ Smart Phone และ Tablet โดยบน Smart Phone และ Tablet
สามารถใช้งานได้ทั้งสอง Version (Desktop Version ให้ติก Request Desktop site ที่ Browser)

  นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ที่ เมนูด้านซ้ายมือ
สำหรับโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone, Tablet) สามารถดูได้ทั้งที่เมนู
 งานทะเบียน-วัดผล SGS ( https://sgs2.bopp-obec.info/sgs/หรือ ที่ เมนู
 ดูผลการเรียน (สำหรับนักเรียน)  ( https://sgs2.bopp-obec.info/sgs/score/login.aspx )
หลังจากใช้งานแล้ว ให้ปิด Browser ด้วย
                
 คู่มือ โปรแกรม SGS
        คู่มือการใช้งานโปรแกรม SGS (โดย ครูเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา)

ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

(กรณีเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEPE Online