Presentació

“Computers don't kill books; people do.” 
― Douglas Rushkoff


De l'optativitat a la necessitat

Pocs ens pensàvem el primer dia que vam entrar a la sala d'ordinadors de la universitat que les TIC esdevindrien una punta de llança en el nostre currículum universitari. Molts consideràvem les TIC com una eina a tenir en compte en l'aprenentatge, però no érem conscients de la gran quantitat de materials didàctics existents a la xarxa i de la gran transcendència que les TIC tenen, no tan sols en l'àmbit educatiu sinó sinó en les nostres vides.


Les TIC són una eina per crear coneixement, però cal fer-ne un ús adequat , no podem utilitzar les TIC de forma conservadora, fent el mateix que abans però amb pantalla gran, tot el contrari, l'educació està experimentant una revolució gràcies a les TIC. 

Revolució digital

L'educació fins fa ben poc cercava l'estandardització,  també anomenada McDonalització, dels infants. Tots iguals. Des de fa uns anys, de la mateixa manera que la medicina ha experimentat una individualització, fàrmacs personalitzats segons les necessitats, l'educació també, gràcies a les TIC cerca una individualització de l'educació segons les seves necessitats educatives. És evident però que cal potenciar l'esperit crític dels nostres alumnes, ja que la xarxa  és una altaveu que no podem menysprear. Nous conceptes com el sharisme i el connectivisme s'han incoroporat en la nomenclatura de les TIC.  

Per què són importants les TIC en l'educació? (entre altres)

  1. Promouen la interacció i socialització
  2. Són un bon suport per les explicacions del docent
  3. Són un recurs de ús immediat
  4. Fomenten la democràcia
  5. Fomenten la creativitat (cal deixar temps i no impacientar-se: vídeo creativitat)
  6. Fomenten la iniciativa personal
  7. Permeten arribar a l'esglaó més alt de la taxonomia de Bloom: Crear
  8. ...
Les TIC al currículum d'educació Primària:


L'actual currículum de primària ja destaca en els seus objectius la importància de la competència digital:

  • Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals 

  • Iniciar-se en la utilització per a l’aprenentatge de les tecnologies de la informació i la comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda o aconseguida per mitjà de les tecnologies de la informació i de la comunicació.


Les TIC permeten treballar totes les competències curriculars, ja sigui simultàniament o bé específicament:


Competències comunicatives
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competència artística i cultural

Competències metodològiques
3. Tractament de la informació i competència digital
4. Competència matemàtica
5. Competència d’aprendre a aprendre

Competències personals
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències específiques per conviure i habitar el món
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadanaAquest racó digital és una reflexió pràctica de les possibilitats aplicatives que tenen els materials treballats durant aquest curs.

Al menú de navegació de la part esquerra trobareu un detall de les sessions i els materials treballats*

                                 Per completar aquest recull de materials didàctics visiteu el bloc: Àlvar Bloc Tic        *:  Algun dels materials descrits en aquest site  poden no correspondre a la sessió exacte on està inclòs.


Barcelona, maig 2013
Comments