L’aprenentatge dels estudiants adolescents 
utilitzant les TIC: entre l’escola i les xarxes

Anàlisi de l’entorn personal d’aprenentatge (PLE)
dels estudiants de secundària en els nous contextos sociodigitals

Xavier Àvila i Morera
TESI DOCTORAL
Dirigida pel Dr. Jordi Riera i Romaní

[taula de continguts]