กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน


http://www.stemedthailand.org/?page_id=23

(อ่าน STEM ตรงนี้แล้ว ใช้เวลาแว็บเดียว
เข้าใจ STEM อย่างรวดเร็ว รีบ ๆ อ่าน)
-------------------------------------------------
การบริหารจัดการนักเรียนเรียนรวม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP
- แผนการสอน IIP
- รายชื่อนักเรียนเรียนรวม

เผยแพร่ทักษะครู รหัสครู ศตวรรษที่ 21รูปแบบข้อสอบ O-NET 2559


---------------------------------
๑ คน ๑ ผลงานนักเรียน
๑. แบบรายงานผลการปฏิบัติ (PDF) (WORD)

https://sgs9.bopp-obec.info/sgss
(คลิกที่ภาพเลยนะ)นักรียน ผู้ปกครองดูผลการเรียนที่นี่
ชื่อผู้ใช้  เลขประจำตัวตัว นร
รหัสผ่าน = เลขประชาชน
----------------------------------------
------------------------------------------------
การประเมินภายนอกรอบ ๔ (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
1. มาตรฐานและตัวชี้วัด   การเตรียมการประเมิน
2. หมายเหตุ
    เลื่อนการประเมินรอบ ๔  ออกไปอีก ๒ ปี

ลดเวลาเรียน


=============================
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 


Comments