การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

โพสต์27 มิ.ย. 2561 20:30โดยนายสามารถ ไตรณรงค์

พัชรณัฎฐ์  กุมภาว์.  การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30.

ปีการศึกษา            2560

 สถานศึกษา           โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

บทคัดย่อ 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนและสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 2) เปรียบเทียบผลการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนช่วงก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนต่อการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 50  คน

อ่านบทคัดย่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

ĉ
นายสามารถ ไตรณรงค์,
27 มิ.ย. 2561 20:30
Comments