การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

โพสต์26 มิ.ย. 2561 03:51โดยwebmaster bankhwaowittayayon   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2561 03:54 ]

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 34 คน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
อ่านบทคัดย่อเพิ่มเติมได้ที่นี่


นางสาวนิตยา  นามโสม
ครู/ชำนาญการ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

Ċ
webmaster bankhwaowittayayon,
26 มิ.ย. 2561 03:51
Comments