แบบฝึกทักษะเล่มที่ 2 เรื่อง การทำโครงงานออกแบบและเทคโนโลยีด้วยชุดสมองกล IPST-MicroBOX(SE)

โพสต์25 พ.ค. 2561 17:35โดยwebmaster bankhwaowittayayon
แบบฝึกทักษะเล่มที่ 2 เรื่อง การทำโครงงานออกแบบและเทคโนโลยีด้วยชุดสมองกล IPST-MicroBOX(SE) วิชา IPST-MicroBOX รหัสวิชา ง 20250 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  เทคนิค STAD

Ċ
webmaster bankhwaowittayayon,
25 พ.ค. 2561 17:35
Comments