เผยแพร่ผลงาน

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ IV เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์14 ม.ค. 2564 05:28โดยนายสามารถ ไตรณรงค์   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 05:32 โดย webmaster bankhwaowittayayon ]

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ IV  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ผู้วิจัย   นางจินตวี  ไตรณรงค์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ไฟล์แนบ


การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

โพสต์10 ก.ย. 2562 23:38โดยนายสามารถ ไตรณรงค์

เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน    
ชื่อผู้วิจัย      :นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ 
สถานศึกษา  :โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ปีที่วิจัย        :2561

เอกสารตามไฟล์แนบ

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โพสต์5 ก.ค. 2561 23:13โดยwebmaster bankhwaowittayayon   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2561 01:24 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์ ]

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง32248 เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ  http://www.samartland.info หรือ http://www.samartland.org

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

โพสต์27 มิ.ย. 2561 20:30โดยนายสามารถ ไตรณรงค์

พัชรณัฎฐ์  กุมภาว์.  การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30.

ปีการศึกษา            2560

 สถานศึกษา           โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

บทคัดย่อ 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนและสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 2) เปรียบเทียบผลการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนช่วงก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนต่อการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 50  คน

อ่านบทคัดย่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

โพสต์26 มิ.ย. 2561 03:51โดยwebmaster bankhwaowittayayon   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2561 03:54 ]

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 34 คน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
อ่านบทคัดย่อเพิ่มเติมได้ที่นี่


นางสาวนิตยา  นามโสม
ครู/ชำนาญการ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

แบบฝึกทักษะเล่มที่ 2 เรื่อง การทำโครงงานออกแบบและเทคโนโลยีด้วยชุดสมองกล IPST-MicroBOX(SE)

โพสต์25 พ.ค. 2561 17:35โดยwebmaster bankhwaowittayayon

แบบฝึกทักษะเล่มที่ 2 เรื่อง การทำโครงงานออกแบบและเทคโนโลยีด้วยชุดสมองกล IPST-MicroBOX(SE) วิชา IPST-MicroBOX รหัสวิชา ง 20250 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  เทคนิค STAD

1-6 of 6