ข้อมูลโรงเรียน

     บริบทโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

      โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน  ตั้งอยู่เลขที่ 723  หมู่ ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  36170  โทรศัพท์ 0-4483-9036  website http://www.bkw.ac.th , email:bankhwao@gmail.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ มีเขตพื้นที่บริการ 2 ตำบล  คือ ตำบลบ้านเขว้าและตำบลโนนแดง  รวม 31 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านเขว้า   หมู่ 1 - 12  บ้านโนนแดง  หมู่ 1 - 10 บ้านโนนตาด  บ้านคลองไผ่งาม บ้านหนองโสมง  บ้านโนนหมาว้อ บ้านต้อน  บ้านโนนเสเล้า บ้านห้วย บ้านหนองจันทิ  บ้านหลุบโพธิ์ 

ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 

               โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2517 ตามหนังสือที่  ชย 23/5099  ลงวันที่  3 มีนาคม 2517  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดปทุมาวาส ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

               ปี พ.ศ. 2518  มีการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่บริเวณ  หลังที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า  จึงได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่จนถึงปัจจุบัน  มีเนื้อที่ทั้งหมด  33 ไร่  1 งาน 16 ตารางวา สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะดังนี้  ทิศเหนือติดที่ว่าการอำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ  ไปรษณีย์       เกษตรอำเภอ  ชุมสายโทรศัพท์  ที่ดินอำเภอ  สถานีตำรวจภูธรบ้านเขว้า  ทิศใต้ติดถนนสาธารณะและหมู่บ้าน  ทิศตะวันออกติดถนนสาธารณะและโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า  ทิศตะวันตกติดกับถนนสาธารณะและที่ดินชาวบ้าน

       ปรัชญาโรงเรียน ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

      คำขวัญโรงเรียน สร้างเสริมคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นวิชาการ ประสานชุมชน

      สีประจำโรงเรียน ขาว แดง

      ต้นไม้ประจำโรงเรียน  รวงไทร

      อักษรย่อโรงเรียน  บ.ว.

           วิสัยทัศน์ (VISION)  “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานความพอเพียง ”

        พันธกิจ (MISSION)  

                        ๑) จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

                        ๒) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

                        ๓) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                        ๔) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและลดความเลื่อมล้า

                        ๕) จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                        ๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้

                        ๑) ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

                        ๒) ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะและคุณลักษณะที่สาคัญจาเป็นในศตวรรษ ที่ ๒๑ มีคุณลักษณะและศักยภาพที่จาเป็นต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีทักษะอาชีพ ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ

                        ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีจิตวิญญาณความเป็นครูมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีบทบาทเป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

                    ๔) ประชากรวัยเรียน ทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอภาค

                    ๕) ผู้เรียนมีจิตสานึกในการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน

                    ๖) มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการศึกษาธรรมาภิบาลของสถานศึกษา รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้

                          อัตลักษณ์โรงเรียน  "รักความเป็นไทย  ใฝ่เรียนรู้"

     เอกลักษณ์  ผ้าไหมบ้านเขว้า” 

                ผ้าไหมบ้านเขว้า  เป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วประเทศ  ชาวอำเภอบ้านเขว้าจึงมีคำขวัญประจำ  อำเภอว่า  "ผ้าไหมลือเลื่อง  หามหอกเมืองโบราณ  ถิ่นกำเนิดมโหรี  น้ำชีไหลผ่าน  กู่แดงปรางค์เก่า  บ้านเขว้าแดนอุดม"  ดังนั้นจากคำขวัญประจำอำเภอบ้านเขว้าดังกล่าว โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจึงได้กำหนดเป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียน

                วัฒนธรรมโรงเรียน "สามัคคี มีศรัทธา รักสถาบัน"

                ค่านิยม BKW (Bankhwaowittayayon school) 

                        B : Best คือ ความดีสากล ๕ ประการ (สะอาด มีระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา มีสมาธิตั้งมั่น)

                        K : Knowledge คือ ความรู้

                        W : World คือ ความเป็นสากล

            คติพจน์ สามัคคีคือพลัง

            คำขวัญประจำโรงเรียน สร้างเสริมคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นวิชาการ ประสานชุมชน

            สีประจาโรงเรียน ขาว-แดง
                        ขาว : ความมีระเบียบวินัย, จรรยามารยาทงาม
                        แดง : ความก้าวหน้าในด้านวิชาการ

            ค่านิยมของโรงเรียน : มีน้าใจเป็นนักกีฬา

Comments