ข้อมูลโรงเรียน

     บริบทโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

      โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน  ตั้งอยู่เลขที่ 723  หมู่ ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  36170  โทรศัพท์ 0-4483-9036  website http://www.bkw.ac.th  email bankhwao@gmail.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ 6     

มีเขตพื้นที่บริการ 2 ตำบล  คือ ตำบลบ้านเขว้าและตำบลโนนแดง  รวม 31 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านเขว้า   หมู่ 1 - 12  
บ้านโนนแดง  หมู่ 1 - 10 
บ้านโนนตาด  บ้านคลองไผ่งาม บ้านหนองโสมง  บ้านโนนหมาว้อ 
บ้านต้อน  บ้านโนนเสเล้า  บ้านห้วย  บ้านหนองจันทิ  บ้านหลุบโพธิ์ 

ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

               โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2517 ตามหนังสือที่  ชย 23/5099  ลงวันที่            3 มีนาคม 2517  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดปทุมาวาส ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ         

โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

               ปี พ.ศ. 2518  มีการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่บริเวณ  หลังที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า  จึงได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่จนถึงปัจจุบัน  มีเนื้อที่ทั้งหมด  33 ไร่  1 งาน 16 ตารางวา สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะดังนี้  ทิศเหนือติดที่ว่าการอำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ  ไปรษณีย์       เกษตรอำเภอ  ชุมสายโทรศัพท์  ที่ดินอำเภอ  สถานีตำรวจภูธรบ้านเขว้า  ทิศใต้ติดถนนสาธารณะและหมู่บ้าน  ทิศตะวันออกติดถนนสาธารณะและโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า  ทิศตะวันตกติดกับถนนสาธารณะและที่ดินชาวบ้าน

 

      ปรัชญาโรงเรียน ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

      คำขวัญโรงเรียน สร้างเสริมคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นวิชาการ ประสานชุมชน

      สีประจำโรงเรียน ขาว แดง

      ต้นไม้ประจำโรงเรียน  รวงไทร

      อักษรย่อโรงเรียน  บ.ว.

 

      วิสัยทัศน์ (VISION)  “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการแบบมีส่วนร่วม น้อมนำพระราชดำริฯ มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

      พันธกิจ (MISSION)  “เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการในโรงเรียนให้ทันสมัยตามหลัก        ธรรมาภิบาลให้ครูและผู้เรียนได้คุณภาพตามเกณฑ์และมีศักยภาพในการแข่งขัน  โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

      เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเขว้า

วิทยายน จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้

                         1) นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ

                           2) ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง 

                               ทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

                            3) ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและ    

                                มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

                            4) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไก

                                ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

                            5) สถานศึกษาเน้นการทำงานแบบบูรณาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาค

                                ส่วนในการจัดการศึกษา การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ

 

     อัตลักษณ์โรงเรียน  "รักความเป็นไทย  ใฝ่เรียนรู้"

     เอกลักษณ์  ผ้าไหมบ้านเขว้า” 

                ผ้าไหมบ้านเขว้า  เป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วประเทศ  ชาวอำเภอบ้านเขว้าจึงมีคำขวัญประจำ  อำเภอว่า  "ผ้าไหมลือเลื่อง  หามหอกเมืองโบราณ  ถิ่นกำเนิดมโหรี  น้ำชีไหลผ่าน  กู่แดงปรางค์เก่า  บ้านเขว้าแดนอุดม"  ดังนั้นจากคำขวัญประจำอำเภอบ้านเขว้าดังกล่าว โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจึงได้กำหนดเป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียน

Comments