ข่าวประกาศ/ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โพสต์16 ส.ค. 2562 16:23โดยนายสามารถ ไตรณรงค์   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2562 02:25 ]

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 600,200.00 บาท(หกแสงสองร้อยบาทถ้วน) ดูประกาศและรายละเอียดตามไฟแนบข้างล่าง
*หมายเหตุเอกสารแก้ไขตามแนบ 19 สิงหาคม 2562

ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมแข่งขัน กิจกรรม วันสุนทรภู่

โพสต์17 มิ.ย. 2562 01:08โดยนายสามารถ ไตรณรงค์

วันพุธที่ 26 มิถุนายน  2562 นี้เป็นวันสุนทรภู่
ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมมีดังนี้
  1. ประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดีไทยโดยใช้สมุดวาดเขียนเล่มใหญ่
       ม.ต้น ใช้สีชอล์ค ระบาย /  ม.ปลายใช้สีโปสเตอร์ระบาย  ส่งผลงานได้ที่ ครูวิทยา หมีกุละ  ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จะถึงวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562  
 2.วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562    แข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ต้น /ม.ปลาย ใช้ตัวหนังสือแบบหัวกลม    ที่ห้อง 417 อาคารรวงไทย 
3.วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562           แข่งขันการอ่านบทร้อยแก้ว-ร้อยกรอง ระดับ  ม.ต้น /ม.ปลาย                    ที่ห้องประชุมว่านเปราะหอม อาคาร1
4.วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 -แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ทีมละ 2 คน ระดับ  ม.ต้น /ม.ปลาย           ที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร1

เปิดคำอ่าน พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

โพสต์4 มิ.ย. 2562 20:05โดยEkkaphon Phuengbhumi   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2562 10:29 โดย webmaster bankhwaowittayayon ]

เปิดคำอ่าน พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

1. จารึกพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การอ่านออกเสียง

‘พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-บอ-รม-ชะ-นะ-กา-ทิ-เบด-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-มะ-หา-ราด-บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด’2. จารึกพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงการอ่านออกเสียง‘สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สิ-หริ-กิด-พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี-นาด-พระ-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-ชน-นะ-นี-พัน-ปี-หลวง’

3.จารึกพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวิชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี’การอ่านออกเสียง“สม-เด็ด-พระ-กะ-นิด-ถา-ทิ-ราด-เจ้า-กรม-สม-เด็ด-พระ-เทบ-พะ-รัด-ราด-ชะ-สุ-ดา-เจ้า-ฟ้า-มะ-หา-จัก-กรี-สิ-ริน-ทอน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-วอ-ระ-ราด-ชะ-พัก-ดี-สิ-ริ-กิด-จะ-กา-ริ-นี-พี-ระ-ยะ-พัด-รัด-ทะ-สี-มา-คุ-นา-กอน-ปิ-ยะ-ชาด-สะ-หยาม-บอ-รม-ราด-ชะ-กุ-มา-รี”

4 .จารึกพระนามพระบรมวงศ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีการอ่านออกเสียง“สม-เด็ด-พระ-เจ้า-น้อง-นาง-เทอ-เจ้า-ฟ้า-จุ-ลา-พอน-วะ-ลัย-ลัก-อัค-คระ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี-กรม-พระ-สี-สะ-หว่าง-คะ-วัด-วอ-ระ-ขัด-ติ-ยะ-ราด-ชะ-นา-รี”

5. จารึกพระนามพระบรมวงศ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถการอ่านออกเสียง“พระ-เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ-พระ-อง-เจ้า-โสม-สะ-วะ-ลี-กรม-หมื่น-สุด-ทะ-นา-รี-นาด”

6 .จารึกพระนามพระบรมวงศ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีการอ่านออกเสียง“สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-เธอ-เจ้า-ฟ้า-พัด-ชะ-ระ-กิด-ติ-ยา-กอน-นะ-เรน-ทิ-รา-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ดี”

7. จารึกพระนามพระบรมวงศ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาการอ่านออกเสียง“สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-เทอ-เจ้า-ฟ้า-สิ-หริ-วัน-วะ-รี-นา-รี-รัด-ราด-ชะ-กัน-ยา”

8. จารึกพระนามพระบรมวงศ์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารการอ่านออกเสียง“สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-ยา-เทอ-เจ้า-ฟ้า-ที-ปัง-กอน-รัด-สะ-หมี-โชด-มะ-หา-วะ-ชิ-โรด-ตะ-มาง-กูน-สิ-หริ-วิ-บูน-ราด-ชะ-กุ-มาน”

9. จารึกพระนามพระบรมวงศ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์การอ่านออกเสียง“พระ-เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ-พระ-อง-เจ้า-สิ-ริ-พา-จุ-ทา-พอน”

10. จารึกพระนามพระบรมวงศ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณการอ่านออกเสียง“พระ-เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ-พระ-อง-เจ้า-อะ-ทิด-ตะ-ยา-ทอน-กิ-ติ-คุน”

ที่มาภาพจาก phralan.in.th 

คำอ่านพระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย-กราบบังคมทูลครบทุกพระองค์

โพสต์4 มิ.ย. 2562 19:55โดยEkkaphon Phuengbhumi   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2562 10:30 โดย webmaster bankhwaowittayayon ]

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล

ที่มา :  https://phralan.in.th/coronation/hilightdetail.php?id=728&fbclid=IwAR26nt3ri31gDdEPOCKAgptDRbuaectViu6CfLIcbAfBi52yJwE89lRUnmA


พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม

คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล

 

ดาวน์โหลดเอกสาร SAR การประเมินตนเอง 2561

โพสต์20 มี.ค. 2562 03:17โดยwebmaster bankhwaowittayayon

คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ครับ  https://sites.google.com/a/bkw.ac.th/school/dawnhold   หรือคลิ๊กดาวน์โหลดข้างล่างไฟล์แนบ

ค่าย Eis ปีการศึกษา 2560

โพสต์22 ม.ค. 2561 19:16โดยwebmaster bankhwaowittayayon   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2561 16:24 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์ ]

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดค่าย Eis ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ปาริมารีสอร์ท 

ดาวน์โหลดแผนที่เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี

โพสต์8 ม.ค. 2561 22:12โดยwebmaster bankhwaowittayayon   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2561 23:23 ]

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา2560 จะเริ่มขึ้นในวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ.2561 โดยพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารีสามารถดาวน์โหลดแผ่นที่เดินทางไกลได้แล้วครับที่นี่

1-7 of 7