วิสัยทัศน์   มีคุณธรรม นำความรู้  ควบคู่ทักษะชีวิต ตามแนวคิดมาตรฐานสากล   เอกลักษณ์   "ผ้าไหมบ้านเขว้า"

>>> สแกน QR code แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

หากมีข้อสงสัยการสมัคร  ต้องการสอบถาม หรือแจ้งเหตุ ด่วนของโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สามารถโทรแจ้งสายด่วนได้ที่ 0854905710 หรือ 044839036 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน

⏩  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

VTR แนะนำโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

กาลครั้งหนึ่ง ณ บ้านเขว้าวิทยายน

อำลาชุดกากี

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน


สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน


นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่   1 

ปีการศึกษา 2566  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน


หน่วยงานต้นสังกัด / ข่าวสารกระทรวงศึกษาธิการ / DLIT / DLTV

งานบริการออนไลน์ (E-Service) และงานสำนักงานออนไลน์ (E-Office)

AMSS
(ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา )

SMSS
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)

ข่าวสาร / สาระความรู้ต่าง ๆ