QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มที่ 2 (EIT(2))

รหัสสถานศึกษา 36012013 

หากมีข้อสงสัยการสมัคร  ต้องการสอบถาม หรือแจ้งเหตุ ด่วนของโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สามารถโทรแจ้งสายด่วนได้ที่ 0854905710 หรือ 044839036 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน  ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3  “มุกดาหารเกมส์” ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างวันที่ 9 - 19 กรกฎาคม 2567 ทีมนักกีฬาแฮนด์บอลชายโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลในร่ม ประเภททีมชาย

รายชื่อนักกีฬา

  1. นายเมธัส รุจาคม 2. นายวงศกร ขำเขว้า

  3. นายจักรพรรดิ์ ชัยสร 4. นายภูบดินทร์ เชิดเขว้า 5. นายภูรินทร์  ณ โนนชัย

ครูผู้ฝึกซ้อม

1. นายสหภาพ  รอนยุทธ 2. นายนิยม  เอกบุตร 3. นางวราพร  พรหมบุตร

ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายนัทวุฒิ เด่นวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ได้ลำดับที่ 7 จาก 16 ทีม การแข่งขันกรีฑา รายการวิ่ง 10,000 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ

ครูผู้ฝึกซ้อม

นายสามารถ ไตรณรงค์

ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

#กรีฑาบ้านเขว้าวิทยายน #แฮนด์บอลบ้านเขว้าวิทยายน #มุกดาหารเกมส์

แนะนำโรงเรียน

กาลครั้งหนึ่ง ณ บ้านเขว้าวิทยายน

อำลาชุดกากี

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่  1 

ปีการศึกษา 2566  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

หน่วยงานต้นสังกัด / ข่าวสารกระทรวงศึกษาธิการ / DLIT / DLTV

งานบริการออนไลน์ (E-Service) และงานสำนักงานออนไลน์ (E-Office)

AMSS
(ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา )

SMSS
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)

ข่าวสารการศึกษา/ สาระความรู้ต่าง ๆ 

สถิติการเข้าเว็บไซค์โรงเรียน