ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

        เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ต่างปลื้มปิติและชื่นชมโสมนัส ในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

         ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์ แก่ผองพสกนิกร

         ในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน.

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  

หากมีข้อสงสัยการสมัคร  ต้องการสอบถาม หรือแจ้งเหตุ ด่วนของโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สามารถโทรแจ้งสายด่วนได้ที่ 0854905710 หรือ 044839036 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน  ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39  #ระดับประเทศ “ราชบุรีเกมส์” ณ สนามกลางกีฬาจังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2567 นายนัทวุฒิ เด่นวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ได้ลำดับที่ 5 จาก 16 ทีม การแข่งขันกรีฑา รายการวิ่ง 10,000 เมตร

ครูผู้ฝึกซ้อม

1. นายสามารถ ไตรณรงค์  2. นายณัฐพัชร์  ปัญติโญ  3. นายประชา  ทวีทรัพย์  4. นายอดิเรก  ศักดาจรัส    ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

ทีมนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดหญิง โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ และตัวแทนภาค 3 ผ่านเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย (รอบก่อนรองชนะเลิศ)

ครูผู้ฝึกซ้อม

1. นายสหภาพ  รอนยุทธ2. นายนิยม  เอกบุตร3. นางวราพร  พรหมบุตร

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

4. นายชัยมงคล  เพ็ชรล้ำ   ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

#กรีฑาบ้านเขว้าวิทยายน #แฮนด์บอลชายหาดบ้านเขว้าวิทยายน #ราชบุรีเกมส์

แนะนำโรงเรียน

กาลครั้งหนึ่ง ณ บ้านเขว้าวิทยายน

อำลาชุดกากี

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่  1 

ปีการศึกษา 2566  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

หน่วยงานต้นสังกัด / ข่าวสารกระทรวงศึกษาธิการ / DLIT / DLTV

งานบริการออนไลน์ (E-Service) และงานสำนักงานออนไลน์ (E-Office)

AMSS
(ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา )

SMSS
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)

ข่าวสารการศึกษา/ สาระความรู้ต่าง ๆ 

สถิติการเข้าเว็บไซค์โรงเรียน