วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

เอกลักษณ์

"ผ้าไหมบ้านเขว้า"

งานบริการออนไลน์ (E-Service) และงานสำนักงานออนไลน์ (E-Office)

AMSS
(ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา )

SMSS
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)

หน่วยงานต้นสังกัด / ข่าวสารกระทรวงศึกษาธิการ / DLIT / DLTV

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรมภายใน

วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

จดหมายข่าววันปิยะมหาราช.pdf
27-28 ส.ค. 2565.pdf
1 ก.ย.2565.pdf
2 ก.ย.2565.pdf

ข่าวสาร / สาระความรู้ต่าง ๆ