วิสัยทัศน์   มีคุณธรรม นำความรู้  ควบคู่ทักษะชีวิต ตามแนวคิดมาตรฐานสากล   เอกลักษณ์   "ผ้าไหมบ้านเขว้า"

กิจกรรมของโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานต้นสังกัด / ข่าวสารกระทรวงศึกษาธิการ / DLIT / DLTV

งานบริการออนไลน์ (E-Service) และงานสำนักงานออนไลน์ (E-Office)

AMSS
(ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา )

SMSS
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)

ข่าวสารกิจกรรมภายใน

ข่าวสาร / สาระความรู้ต่าง ๆ