หน้าแรก

HR.คืออะไร

การบริหารงานบุคคล คือ

      การบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนเป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน  เพี่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้ เกิดความคล่องตัว  อิสระภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

Comments