การจัดสรรเงินตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

*** คลิกที่นี่เลยครับ เพื่อเข้าตรวจสอบการขอใช้เงินตามแผน ***

แบบสอบถาม

โปรดเข้าให้ข้อมูลเพื่อนำสู่การสรุป SAR โรงเรียนฉบับประจำปีการศึกษา 2560 ครับ

ผลการประเมินล่าสุด

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเขียนโครงการ [.docx] [.pdf]

บันทึกขอใช้เงินตามแผน [.docx] [.pdf]

รายงานโครงการ [.docx] [.pdf]

ตัวอย่างโครงการ อ.สุรัตน์

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

บันทึกข้อความ [.docx] [.pdf]

แบบลงเวลาเข้าอบรม [.xlsx]

คำสั่ง [.docx] [.pdf]

คู่มือการจัดทำ SAR ของโรงเรียน [.pdf]

การจัดสรรเงินตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใช้เงินตามแผน คลิกที่นี่ [.docx] [.pdf]

_MainControl_Google.xlsx

อ่านคู่มือคนทำแผน

จากกฎกระทรวงว่าด้วยระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้เกิดเอกสารทางวิชาการขึ้น 1 ชุด มีจำนวน 8 เล่ม เพื่อใช้แนวทางในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มุ่งเน้นการนำเสนอหลักการ เหตุผล แนวคิดและข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
  2. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  4. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
  5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
  6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  7. การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
  8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง