แผนปฏิบัติการ 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดแผน/โครงการ งบ 65

  • ครบทั้งเล่ม [DOCX] :: [PDF]

  • รายโครงการ [DOCX] :: [PDF]

ตารางสรุปแจ้งจัดสรรงบประมาณ
...


การดำเนินการตามแผน

เมื่อจะเริ่มดำเนินการ ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. บันทึกใช้เงินตามแผน (รับที่ห้องพัสดุ)

  2. ตรวจสอบตารางสรุปแจ้งจัดสรรงบประมาณ เงินที่ใช้ไปแล้ว เงินคงเหลือ ฯ

  3. บันทึกใช้เงินตามแผน (1) ให้ตรงกับงบประมาณคงเหลือ (2)

  4. จัดทำเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น รายการวัสดุ อุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยน อาจลดหรือเพิ่มจำนวนตามปริมาณการใช้จริง

  5. นำเอกสาร 1., 3. และ 4.(ถ้ามี) ส่งงานแผนงานก่อนกำหนดการดำเนินการอย่างน้อย 2 สัปดาห์

  6. หากมีการแก้ไขอื่นใด แผน/พัสดุ/หรือการเงิน จะติดต่อกลับเพื่อแก้ไข

  7. รับวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน

สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม หลังดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์ และลด เพิ่มตามความเหมาะสม จัดทำ 2 ชุด เก็บไว้ที่ตนเอง 1 ชุด และนำส่งเอกสาร ที่งานแผนงานเพื่อสรุปรวม และเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป