แผนงบ 64

ดาวน์โหลดแผน งบ64

ลำดับขั้นการดำเนินงานตามโครงการ

1. ดาวน์โหลดแผน/โครงการ งบ 64
2. ดาวน์โหลดแบบบันทึกขอใช้เงินตามแผน

3. ตรวจสอบตารางข้อมูลการอนุมัติเงิน / โครงการ / กิจกรรม
4. ปรับแก้ยอดเงินใน 1. ให้ถูกต้องตามยอดเงินใน 3. แล้วบันทึกลงใน 2.
5. แนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามีให้ดาวน์โหลดไปพิมพ์ก็ได้ครับ) เช่น รายการวัสดุ อุปกรณ์เพิ่มเติมที่ต้องการ
6. นำเอกสาร 1., 4. และ 5.(ถ้ามี) ส่งงานแผนงานก่อนกำหนดการดำเนินการอย่างน้อย 2 สัปดาห์
7. หากมีการแก้ไขอื่นใด งานแผน/งานพัสดุ/งานการเงิน จะติดต่อกลับเพื่อแก้ไข
8. รับวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการ
9. สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม หลังดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์
ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่นี่ และตัดแต่ง ลด เพิ่มตามความเหมาะสมได้ครับ
จัดทำ 2 ชุด เก็บไว้ที่ตนเอง 1 ชุด และ
10. นำส่งเอกสารข้อ 9. ที่งานแผนงานเพื่อสรุปรวม และเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

...