สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2561 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม.39

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2561
ห้องสอบ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และห้องคอมพิวเตอร์ 2


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วัน เดือน ปี เวลาสอบ      เวลา (นาที) รหัสวิชา / รายวิชาม. 6/2 ม. 6/3
5 มี.ค. 6210.15 - 11.1560ว30288 วิทยาศาสตร์กายภาพ             สอบสอบ


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วัน เดือน ปี เวลาสอบ      เวลา (นาที) รหัสวิชา / รายวิชาม. 5/1 
6 มี.ค. 6210.00 - 11.30 น.90ว32204 ฟิสิกส์ 4สอบ