สอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2561 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม.39

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2561
ห้องสอบ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และห้องคอมพิวเตอร์ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วัน เดือน ปี เวลาสอบ      เวลา (นาที) รหัสวิชา / รายวิชาม. 4/1 
27 ก.ย. 6111.30 - 12.30 น.60ว31261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ    สอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วัน เดือน ปี เวลาสอบ      เวลา (นาที) รหัสวิชา / รายวิชาม. 5/1 
27 ก.ย. 6108.30 - 10.00 น.90ว32203 ฟิสิกส์ 3สอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วัน เดือน ปี เวลาสอบ      เวลา (นาที) รหัสวิชา / รายวิชาม. 6/1  ม. 6/2 ม.6/3
26 ก.ย. 6108.30 - 09.30 น.60ว33225 เคมี 5                              สอบ
             
 26 ก.ย. 61 09.30-10.00 น. 30 ศ33101 ศิลปะ 5 สอบ สอบ สอบ
 26 ก.ย. 61 10.00 - 10.30 น. 30 ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5   สอบ สอบ สอบ
 27 ก.ย. 61 10.00 - 11.30 น.     90     ว33205 ฟิสิกส์ 5  สอบ