ข้อมูลพื้นฐาน

ไซต์นี้ปิดแล้ว ให้ท่านกดที่ลิงค์ข้างล่างนี้เพือ่ไปยังไซต์ใหม่


 

                 โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)     เดิมชื่อโรงเรียนวัดบ้านคูเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านคูเมือง  หมู่ที่    ตำบลคูเมือง  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๔๖๑    โดยใช้ศาลาวัดเป็น สถานที่เรียน  หมู่บ้านที่ส่งเด็กเข้ามาเรียน    หมู่บ้าน  ต่อมาได้มีการแยกโรงเรียนไปตั้งใหม่อีก        โรงเรียน คือ    โรงเรียนประชาบาลบ้านคูเมือง  (วัดบ้านค้อหวาง) และโรงเรียนบ้านโนนจิก  ในปี  .. ๒๔๗๕

                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน  มีเนื้อที่       ไร่    งาน  มีหมู่บ้านในเขตบริการตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษาจำนวน    หมู่บ้าน คือ  หมู่ ๑ , หมู่ ๔ , หมู่ ๖    และหมู่ ๗

                ในปีการศึกษา  ๒๕๓๔  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

                ปีการศึกษา  ๒๕๓๗  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน  ระดับอนุบาล  -  แทนชั้นเด็กเล็ก  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียนตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา

                วันที่    กรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๔๓  สปจ.อุบลราชธานีได้  แต่งตั้งนายโกวิท  บุญเฉลียว  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน

                วันที่    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๓  โรงเรียนได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง  ปริ้นท์เตอร์  จากคุณเนาวรัตน์ 

ทรงสวัสดิ์ชัย  จำนวน    ชุด  ราคา  ๕๐,๐๐๐  บาท

                วันที่    เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  -  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ชาวบ้านตำบลคูเมือง   ร่วมกันสร้างโรงอาหารขนาด 

๑๒ x ๔๒  เมตร  พร้อมเทพื้นคอนกรีต  มุงหลังคากระเบื้อง  คิดเป็นเงิน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท

                วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  นางเนาวรัตน์  ทรงสวัสดิ์ชัย  ได้บริจาคเงินปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ แบบ  ๒๐๑/๒๖  เพื่อใช้เป็นห้องสมุดและห้องเรียนคอมพิวเตอร์  คิดเป็นเงิน  ๒๐๐,๑๐๐  บาท  และชาวบ้าน คณะครูร่วมสมทบการปรับปรุงจำนวนเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  พร้อมนี้คุณเนาวรัตน์  ทรงสวัสดิ์ชัย  ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน    เครื่อง  พร้อมปริ้นท์เตอร์  จำนวน    เครื่อง  พระบรมฉายาลักษณ์จำนวน    ชุด

                วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๖    สปช.มีคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้ง  นายโกวิท  บุญเฉลียว  จากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                  โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  เช่น ปรับปรุงถนนคอนกรีต เข้าโรงเรียน  สร้างศาลาให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  จำนวน  ๑๖  หลัง  ปรับปรุงสวนหย่อมให้หลากหลาย  ปรับปรุงห้องต่างๆ เช่น  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องทักษะทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องเสริมสวย  ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า  ห้องนวดฝ่าเท้า   ห้องซาวด์แล็ป  ห้องศิลปะ   ห้องดนตรี  ห้องพลศึกษา  ห้องสมุด  ห้องฝึกทักษะอาชีพ และห้องเรียน

13     เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๘   ต่อเติมอาคารเรียนแบบจังหวัด    ห้องเรียน  ใช้งบประมาณ  ๒๑๐,๐๐๐ บาท

ปรับปรุงระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมให้สมบูรณ์ทุกชั้นเรียน
             มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘  โรงเรียนได้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมเด็กผู้มีความสามารถพิเศ  จากสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยนำระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูงมาใช้ในโรงเรียน

                ๑๗    ธันวาคม  ๒๕๔๙  โรงเรียนมีบ้านหนังสือ เพื่อใช้เป็นที่อ่านหนังสือ แหล่งเรียนรู้

               เมษายน  ๒๕๔๙  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน   ประถมศึกษา ขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘

           ๒๕๕๐   โรงเรียน ได้รับคัดเลือก  ให้เป็น  โรงเรียนดีใกล้บ้าน

             พฤษภาคม  ๒๕๕๑  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน   มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

             พฤษภาคม  ๒๕๕๑  โรงเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็น  โรงเรียนพอเพียง
                ปัจจุบัน ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  โรงเรียนบ้านคูเมือง ( อ่อนอนุเคราะห์ )  จัดการศึกษา    ระดับ  ได้แก่ 

ระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น  มีข้าราชการครู  ๒๗  คน  พนักงานราชการ     คน  ครูรายเดือนแก้วิกฤติ       คน   ครูอัตราจ้างจากมูลนิธิบาร์นิคเพื่อการศึกษา    คน ครูไปช่วยราชการ    คน 

ครูมาช่วยราชการ    คน  รวม  ๓๓  คน  ( ไม่มีนักการภารโรง )  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๖๔๙  คน ( ข้อมูล ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ )

มีอาคารเรียนถาวร  จำนวน    หลัง
๑.   อาคารแบบ  ป.๑ ซ  จำนวน    หลัง    (  อาคารทักษิณ )

๒.   อาคารแบบจังหวัด  จำนวน    หลัง    (  อาคารประชาร่วมใจ )
๓.   อาคารแบบ  สปช  ๑๐๕ / ๒๖  จำนวน    หลัง    (  อาคารศรีมิ่งเมือง )

4.       อาคารแบบ  สปช  ๑๐๒ / ๓๕  จำนวน    หลัง  (  อาคารร่มเย็น )

นอกจากนี้ยังมีบ้านพักครู  จำนวน    หลัง  ส้วม    หลัง  อาคารแบบเอนกประสงค์  สปช  ๒๐๑ / ๒๖  จำนวน ๑  หลัง  สนามวอลเลย์บอล    แห่ง  สนามบาสเกตบอล    แห่ง  

  มีหมู่บ้านในเขตบริการตาม พระราชบัญญัติประถมศึกษา    หมู่บ้าน  คือ  หมู่ ๑  หมู่ ๔  หมู่ ๖  และหมู่ ๗  ตำบลคูเมือง    และโรงเรียนในเขตบริการโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    โรงเรียน  คือ

1.       โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

2.       โรงเรียนบ้านโนนจิก

3.       โรงเรียนบ้านค้อหวาง

4.       โรงเรียนบ้านดอนผอุง

 

           ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านคูเมือง ( อ่อนอนุเคราะห์ ) 

                         นายโกวิท  บุญเฉลียว
Comments