กิจกรรมเด่นของโรงเรียน

กิจกรรมเด่นของโรงเรียน
1. กิจกรรมเบรนยิม
                

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

5. กีฬาเพื่อสุขภาพ(วิ่งก่อนเลิกเรียนทุกวัน)
                
6. ศิลปะ/ดนตรี
                
7. มัคคุเทศก์น้อย
                  
8. ฝึกสมาธิผ่านงานประดิษฐ์
        
          

9. สหกรณ์ร้านค้า ( คูเมืองมินิมาร์ค)

10.การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยนักเรียน
             

11. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้

12.กิจกรรมกลุ่มสนใจตอนบ่าย/ ชมรม

13.การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันและทดสอบความสามารถของนักเรียน

     ในตอนเช้า

14.กิจกรรมออมทรัพย์

15.ธนาคารความดี

16.ธนาคารตันไม้

17.กิจกรรมสอนซ่อมเสริม

18.กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการคละชั้น

19.กิจกรรมคูเมืองสคูลแบงค์

20.กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา

21.กิจกรรมเขตรับผิดชอบของนักเรียน

22.กิจกรรมขยะรีไซเคิล

23.กิจกรรม 1 คน 1 อาชีพ
            
Comments