หน้าแรก...


ข่าวประขาสัมพันธ์-ภาพกิจกรรม

 • ประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ สพป.กทม. วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม พร้อมแจ้งที่ประชุมในการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในแต่ละตัวชี้วัด และรายงานผลการประเมิน ITA Online สพป.กทม.ส่วนที่ 1 ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามเป้าหมายและเตรียมพร้อมในการประเมินอีกคร ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2561 20:39 โดย chomkamol bkkp
 • ประชุมปฏิบัติการประเมิน ITA Online สพป.กทม. ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการประเมิน ITA Online สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพูลศรี โดยมี นางสาวอารยา สระแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การประชุมในวันนี้จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต และกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับเข้ารับการประเมิน ITA และม ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2561 20:31 โดย chomkamol bkkp
 • สะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร/วิทยากรพี่เลี้ยง) วันที่ 4 มิถุนายน 2561 วันสุดท้ายของการอบรมสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ซึ่งมีเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาและวิทยากรพี่เลี้ยงรับความรู้สำหรับในการนิเทศการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย เพื่อให้เข้าใจหลักการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะแสวงหาความรู้ในระดับปฐมวัย เข้าใจหลักการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะแสวงหาความรู้ในระดับปฐมวัย และสามารถให้การนิเทศการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย กับครูปฐมวัยซึ่งใช้แผนการจัดประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ของ สสวท. ณ ห้องประชุมพูลศรี สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร...ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว
  ส่ง 26 มิ.ย. 2561 20:28 โดย chomkamol bkkp
 • สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงและคณะทำงานการอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียน (STEM ปฐมวัย) ...ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.
  ส่ง 26 มิ.ย. 2561 20:24 โดย chomkamol bkkp
 • สะเต็มศึกษา รุ่นที่ 3 วันที่ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา โรงเรียนพญาไท (สพฐ.001) ซึ่งโรงเรียนพญาไทได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยร่วมดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และเตรียมความเป็นครูผู้นำสะเต็มประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2561 19:58 โดย chomkamol bkkp
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือแจ้งโรงเรียน

Calendar

https://prbkk.wordpress.com/


กิจกรรมโรงเรียนในสังกัดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์