Home

ศูนย์การเรียนรู้ ICT  ชุมชนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗  ขอต้อนรับทุกท่าน สู่ศูนย์การเรียนรู้ ICT  ชุมชนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗  โดยศูนย์การเรียนรู้นี้ได้จัดตั้งขึ้นตามภารกิจในการเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาชุมชนโดยมีบทบาทในการให้บริการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน  บริการอุปกรณ์ดิจิทัลสำหรับชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าข้อมูลความรู้ เช่น การค้าขายสินค้าออนไลน์  การเกษตร  การศึกษา  สาธารณสุข  การประชาสัมพันธ์การรับข่าวสารและการบริการจากภาครัฐสำหรับประชาชน  และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล   

Flash Wrapper

สามารถเข้ารับบริการได้ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา  ๑๒.๐๕  - ๑๒.๕๕ น. 
และเวลา  ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐  และในวันอาทิตย์  เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น.