หน้าแรก


วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

  1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน และผู้สนใจทั่วไป
  2. เพื่อให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย บริหารกายด้วยท่าโยคะ "สุริยนมัสการ"
  3. เพื่อแสดงผลงาน วิดีโอ และภาพกิจกรรมของครูผู้สอน และของนักเรียน
การฝึกโยคะท่า "สุริยนมัสการ"
          เป็นท่าฝึกโยคะที่ประกอบไปด้วย 15 ขั้นตอนต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นรูปแบบการฝึกโยคะเพื่อการบำรุงประสาทที่สมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเอง กล้ามเนื้อ อวัยวะภายในระบบของร่างกายและสมอง จะได้รับการกระตุ้นทั้งหมดจากการฝึกโยคะในท่านี้ ควรฝึกในตอนเช้า เพื่อเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา

การฝึกโยคะท่าสุริยนมัสการ

ความหมายของโยคะ [ Meaning Of YOGA ]
          โยคะเป็นคำสันสกฤตหมายถึงการรวมให้เป็นหนึ่ง โยคะจะรวมกาย จิต วิญาณให้เป็นหนึ่งทำให้เรามีสติและอยู่บนพื้นฐานของความจริงของชีวิต
          โยคะไม่ใช่ศาสนา เพราะมีโยคะบางชนิดไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่ส่วนใหญ่มาจากพื้นฐานของความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติของศาสนา การฝึกโยคะคือการฝึกการปลอดปล่อยจากสิ่งลวงตาและการหลงผิด
          การฝึกโยคะเป็นฝึกการเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งร่างกายและจิตวิญาณ นอกจากจะเปลี่ยนแปลงแล้วยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น
          การฝึกโยคะจะประกอบไปด้วยส่วนที่สำคัญ 3 อย่างได้แก่ การออกกำลังกายหรือการฝึกท่าโยคะ การหายใจหรือลมปราณ การทำสมาธิ การฝึกท่าโยคะจะกระตุ่มอวัยวะและต่อมต่างๆในร่างกายทำงานดีขึ้นสุขภาพจึงดี ขึ้น การหายใจเป็นแห่งก่อให้เกิดพลังของชีวิต การควบคุมการหายใจจะทำให้จิตใจและสุขภาพดีขึ้น การฝึกท่าโยคะและการหายใจจะเป็นพื้นฐานในการทำสมาธิ หากท่านได้ฝึกทั้งสามอย่างจะทำให้ผู้ฝึกมีสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจผ่องใสและเข็มแข็ง

ประโยชน์ของการฝึกโยคะ
          การฝึกโยคะดั้งเดิมต้องการค้นหาความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ไม่ใช่เกิดจากความพอใจหรือความรื่นรมย์ การฝึกโยคะจะทำให้ร่างกายแข็งแรง มีความสมดุลของระบบประสาท และมีรู้ความหมายแท้จริงของชีวิต จิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวตามสิ่งแวดล้อม ไม่เสียใจ ไม่ดีใจเกินไป เป็นการฝึกจนเกิดปัญญา แต่ปัจจุบันได้นำมาฝึกเพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้
+ ช่วยให้เลือดไหวเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
+ ช่วยผ่อนคลายความเครียด และอาการปวดเมื่อย
+ ช่วยทำให้รูปร่างและทรวดทรงดีขึ้น รวมทั้งการทรงตัว
+ ทำให้การเคลื่อนไหวของข้อดีขึ้น
+ ทำให้มีสมาธิในการทำงานดีขึ้น
+ ทำให้มีสติดีขึ้นรู้ว่าเรากำลังทำอะไร เพื่ออะไร
+ ทำให้ใจเย็นลง
+ ช่วยลดอาการปวดประจำเดือน