Get Started Get Started (เริ่มต้นใช้งาน) 


ยินดีต้อนรับสู่ Google Drive

ขั้นตอนการใช้งาน

    1. พิมพ์ URL เข้าเว็บไซต์ www.google.com คลิกปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

    2. ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชี Google (ภายใต้โดเมนเนม ชื่อ@bj.ac.th)

    3. คลิกตาราง 9 ช่อง จะปรากฏ ไอคอนเมนู และเลือกบริการต่าง ๆ 

Comments