Drive‎ > ‎

Presentation (การนำเสนอ)

ให้อาจารย์ทุกท่านสร้าง Personal Profile (ประวัติส่วนตัว) ลงในแผ่นหน้าเอกสารตามเครื่องหมายคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์นั่ง ตาม link ที่แนบมานี้ 

Comments