15.05. Reevaluare Imobilizări

Începând cu versiunea 13.09 SocrateCloud oferă funcționalitate pentru evidențierea distinctă a reevaluărilor conform legislației în vigoare, oferind posibilitatea de reevaluare a mijloacelor fixe atât prin metoda valorii nete, cât și prin metoda valorii brute.

Pentru gestionarea procesului de reevaluare a mijloacelor fixe se folosește fereastra Reevaluare Imobilizări, disponibilă în meniul Contabilitate.
Anterior efectuării reevaluării, în SocrateCloud:
 • Definiția mijloacelor fixe trebuie să fie completă
 • Înregistrările din "Grup Imobilizări" să fie corect definite, cu indicarea conturilor aferente în câmpurile Cont reevaluare, Cont rezerve din reevaluare și Cont venit din reevaluare la definirea contabila a grupului.
 • Să fie definit un tip document Reevaluare Mijloace Fixe, în fereastra Documente (Tipuri) cu Tip doc baza - Reevaluare Imobilizări.
 • Să fie deschise perioadele din calendar începând cu perioada din care se face reevaluarea şi până la ultima perioadă pentru care există rate de amortizare deja generate, pentru:
  • Amortizare - Rate
  • Amortizare Cumulată
  • Imobilizări - Alocări
  • Imobilizări - Intrări
  • Imobilizări - Ieşiri
  • Imobilizări - Investiții
  • Reevaluare Imobilizări
Reevaluarea mijloacelor fixe se înregistrează în fereastra Reevaluare Imobilizări. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

 • Societate - se selectează societatea pentru care se realizează reevaluarea;
 • Nr document - se completează automat de sistem, la salvare, conform secvenței definite la nivel de tip document;
 • Tip document - se selectează tipul de document definit pentru reevaluări imobilizări;
 • Dată contabilă - data postării în contabilitate a efectelor procesului de reevaluare;
 • Calendar - calendarul folosit pentru societatea selectată;
 • Perioada - perioada aferentă datei reevaluării;
 • Schema contabila - schema folosită la postarea în contabilitate a efectelor reevaluării;
 • Tip Transfer - se selectează tipul valorii transferate ( de regulă Actual);
 • Grup Imobilizări - se selectează grupul imobilizărilor care sunt supuse reevaluării;
 • Tip reevaluare - se selectează metoda folosită pentru reevaluare:
  • Metoda valorii brute - presupune reevaluarea simultană a valorii brute a imobilizării și a amortizării cumulate. Se utilizează atunci când se apelează la costul de înlocuire pentru că se poate determina valoarea justă de piață;
  • Metoda valorii nete - presupune reevaluarea numai a valorii nete contabile. Se utilizează atunci când se poate determina o valoare justă de piață pentru activul supus reevaluării;
 • Indice de actualizare % - este afișat pentru metoda valorii brute. Se introduce indicele stabilit, în valoare absolută ( de ex. pentru o creștere de 10 % se introduce 110, pentru o scădere de 10 % se introduce 90)
Se apasă butonul Adăugare imobilizări la reevaluare. Procesul adaugă în detaliile documentului toate mijloacele fixe din cadrul grupului de imobilizări selectat, care respectă cumulativ următoarele:
 • sunt active
 • nu sunt marcate ca " ieșite din uz"
 • nu se regăsesc deja pe detaliul altui document de reevaluare din aceeași perioadă calendaristică, indiferent de starea documentului respectiv
Adăugarea completează următoarele date:
 • Titular, Societate,
 • Cod, Denumire Mjiloc Fix,
 • Durata rămasă de viaţă în luni - editabil pentru cazurile de 0 (zero), trebuie completat pentru situaţia în care imobilizarea este amortizată integral la momentul reevaluării, cu numărul de luni stabilit pentru noua amortizare,
 • Valoare bruta = valoarea de inventar a mijlocului fix la data reevaluării:
    • sum(detalii cost mfx) pe valuta schemei, cu data < data reevaluării, pentru mijloacele fixe fără nicio reevaluare în istoric;
    • valoarea ultimei reevaluări cu data < data reevaluării,
 • Amortizarea cumulată, este valoarea înscrisă în coloana “Amortizare cumulată” din Imobilizări / Definiri contabilitate / Rate amortizare, pe schema corespunzătoare cu cea a documentului de reevaluare, pe rata aferentă perioadei indicate pe documentul de reevaluare,
 • Valoare contabilă rămasă = valoarea rămasă neamortizată la data reevaluării, se preia din coloana “Valoare contabilă rămasă” din Imobilizări / Definiri contabilitate / Rate amortizare, pe schema corespunzătoare cu cea a documentului de reevaluare, pe rata aferentă perioadei indicate pe documentul de reevaluare.
În detaliile unui document de reevaluare se pot adăuga şi şterge manual rânduri de către operator. Prin adăugare manuală (repetată) se vor putea alege doar mijloace fixe ce respectă regulile mai sus precizate.

După completarea detaliilor se apasă butonul Calcul reevaluare imobilizări

Procesul efectuează calculele necesare şi înscrie rezultatele în detaliile documentului de reevaluare.

 1. Dacă pe master document s-a indicat “Metoda valorii brute”, se va ţine cont de “Indicele de actualizare”. Se calculează următoarele:

  1. Valoare justa = null,

  2. Valoare bruta actualizată = Valoare Brută * Indice de actualizare/100,

  3. Amortizare cumulata actualizata = Amortizare Cumulata * Indice de actualizare/100,

  4. Diferența din reevaluarea valorii brute = Valoare Bruta Actualizata - Valoare Bruta,

  5. Diferența din reevaluarea amortizării = Amortizare Cumulată Actualizata - Amortizare Cumulată,

  6. Diferența din reevaluarea valorii juste = null.

 2. Dacă pe master document s-a indicat “Metoda valorii nete”, se calculează următoarele:

  1. Valoare justa = se introduce manual pe fiecare detaliu (mijloc fix) din cuprinsul documentului de reevalaure;

     • valoarea trebuie să fie strict pozitivă (>0)!
     • dacă există rânduri cu valoarea necompletată se dă mesaj de eroare.
  2. Valoare bruta actualizată = null,

  3. Amortizare cumulata actualizata = null,

  4. Diferența din reevaluarea valorii brute = null,

  5. Diferența din reevaluarea amortizării = null,

  6. Diferența din reevaluarea valorii juste = Valoare Justa - Valoare Neta.


Procesul se poate rula de mai multe ori, cu rescriere de valori calculate, atât timp cât documentul este în stare "Drafted".

După realizarea calculelor se finalizează document, acțiune ce produce următoarele efecte:

 1. verifică să fie deschise toate perioadele calendaristice începând cu cea indicată pe document

 2. de-postează și șterge toate ratele de amortizare calculate începând cu următoarea perioadă calendaristică față de cea indicată pe document;

 3. înscrie în tab Detalii cost pentru fiecare mijloc fix în parte câte o înregistrare cu:

  1. Tip cost “Capital”;

  2. Data Tranzacție = Data contabilă = Data reevaluării;

  3. Tip transfer = “Actual”;

  4. Sursă = “Reevaluare”  - valoare nouă în lista respectivă;

  5. Descriere “Reevaluare + per.calendar”;

  6. Coloană nouă de legătură cu detaliul de reevaluare sursă;

  7. Valoare imobilizare = Valoare reevaluată;

  8. Valuta schemei de pe documentul de reevaluare;

  9. Cantitate = 1,

 4. generează rate noi de amortizare pentru fiecare mijloc fix în parte plecând de la noul cost introdus:

  1. se adaugă coloană nouă pentru a păstra separat valoarea din rata nouă aferentă reevaluării (are postare distinctă);

  2. pentru numărul de luni de viaţă rămase (DRL).

Anularea - şterge tot ce a generat Finalizarea. Ratele şterse se refac cu procesul actual “Generare Rate de Amortizare”.

Reactivarea - şterge tot ce a generat Finalizarea. Ratele ulterioare datei reevaluării vor trebui şterse cu procesul "Stergere Rate de Amortizare" înainte de reactivarea reevaluării, după efectuarea modificărilor necesare se va finaliza documentul şi se va rula procesul “Generare Rate de Amortizare” , pentru generarea corectă a ratelor de amortizare.


Efecte în contabilitate


Postarea generează pentru fiecare detaliu în parte, tranzacţii contabile pereche D/C astfel încât să se poată configura corect reguli în determinarea conturilor corespondente în rapoartele de tip Fişa contului şi Registru Jurnal.

Pentru fiecare coloană se generează următoarele astfel:

 1. Reevaluare cu “Metoda valorii brute

  1. Diferenţă favorabilă (+, adică s-a folosit un indice de actualizare supraunitar)

Debit “Cont Imobilizare” (21xx) = Credit “Cont Reevaluare” (105) cu valoarea Diferenta din reevaluarea valorii brute

Debit “Cont Reevaluare” (105) = Credit “Cont Amortizare cumulată” (281x) cu valoarea Diferenta din reevaluarea amortizării


  1. Diferenţă nefavorabilă (-, adică s-a folosit un indice de actualizare subunitar)

Debit “Cheltuieli cu amortizarea” (681x) = Credit “Cont Imobilizare” (21xx) cu valoarea abs(Diferenta din reevaluarea valorii brute)

Debit “Cont Amortizare cumulată” (281x) = Credit “Cont venit din Reevaluare” (781x) cu valoarea abs(Diferenta din reevaluarea amortizării)


DOCUMENTEDEBITCREDITREGULI DE POSTARE
Reevaluare cu “Metoda valorii brute”
“Cont Imobilizare” (ex. 21xx)“Cont Reevaluare” (ex. 105)Diferenţă favorabilă (+, adică s-a folosit un indice de actualizare supraunitar) cu valoarea Diferenta din reevaluarea valorii brute
“Cont Reevaluare” (ex. 105) “Cont Amortizare cumulată” (ex. 281x) Diferenţă favorabilă (+, adică s-a folosit un indice de actualizare supraunitar) cu valoarea Diferenta din reevaluarea amortizării
“Cheltuieli cu amortizarea” (ex. 681x)“Cont Imobilizare” (21xx) cu valoarea abs(Diferență din reevaluarea valorii brute)Diferenţă nefavorabilă (-, adică s-a folosit un indice de actualizare subunitar) cu valoarea abs(Diferenta din reevaluarea valorii brute)
“Cont Amortizare cumulată” (ex. 281x)“Cont venit din Reevaluare” (ex. 781x)Diferenţă nefavorabilă (-, adică s-a folosit un indice de actualizare subunitar) cu valoarea abs(Diferenta din reevaluarea amortizării)


 1. Reevaluare cu “Metoda valorii nete

  1. Diferenţă favorabilă (Diferenta din reevaluarea valorii juste > 0)

Debit “Cont Amortizare cumulată” (281x) = Credit “Cont Imobilizare” (21xx) cu valoarea Amortizare Cumulată

Debit “Cont Imobilizare” (21xx) = Credit “Cont Reevaluare” (105) cu valoarea Diferenta din reevaluarea valorii juste


  1. Diferenţă nefavorabilă (Diferenta din reevaluarea valorii juste < 0)

Debit “Cont Amortizare cumulată” (281x) = Credit “Cont Imobilizare” (21xx) cu valoarea Amortizare Cumulată

Debit “Cont cheltuieli reevaluare” (6813) = Credit “Cont Imobilizare” (21xx) cu valoarea abs(Diferenta din reevaluarea valorii juste)


DOCUMENTEDEBITCREDITREGULI DE POSTARE
Reevaluare cu “Metoda valorii nete”
“Cont Amortizare cumulată” (ex. 281x)“Cont Imobilizare” (ex. 21xx) Diferenţă favorabilă (Diferenta din reevaluarea valorii juste > 0) cu valoarea Amortizare Cumulată
“Cont Imobilizare” (ex. 21xx)“Cont Reevaluare” (ex. 105) Diferenţă favorabilă (Diferenta din reevaluarea valorii juste < 0) cu valoarea Diferenta din reevaluarea valorii juste
“Cont Amortizare cumulată” (ex. 281x)“Cont Imobilizare” (ex. 21xx) Diferenţă nefavorabilă (Diferenta din reevaluarea valorii juste < 0) cu valoarea Amortizare Cumulată
“Cont cheltuieli reevaluare” (ex. 6813)“Cont Imobilizare” (ex. 21xx) Diferenţă nefavorabilă (Diferenta din reevaluarea valorii juste < 0) cu valoarea abs(Diferenta din reevaluarea valorii juste)

Postarea ratelor ulterioare unei reevaluări

O parte din surplusul obținut poate fi transferat pe măsură ce activul este utilizat de societate. Valoarea surplusului transferat este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi amortizarea calculată pe baza costului iniţial al activului. Ratele noi de amortizare vor evidenţia pe coloană distinctă valoarea diferenţei dintre rata nouă şi rata veche.

Debit “Cheltuieli cu amortizarea” (681x) = Credit “Cont Amortizare cumulată” (281x) cu valoarea ratei noi,

şi concomitent

Debit “Cont Reevaluare” (105) = Credit “Cont Rezerve din Reevaluare” (1175 (fost 1065)) cu valoarea diferenţei

Postarea ieşirii unui mijloc fix ulterior reevaluării

Surplusul din reevaluare recunoscut în contul 105 „Rezerve din reevaluare” poate fi transferat direct în rezerve (contul 1065 “Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când activul este derecunoscut (casat, vândut).

Se adaugă reguliilor de postare actuale pentru ieşire şi vânzare de mijloace fixe şi componenta următoare:

Debit “Cont Reevaluare” (105) = Credit “Cont Rezerve din Reevaluare” (1065)

cu valoarea rămasă în creditul contului 105 pentru mijlocul fix respectiv (=suma diferenţelor din ratele viitoare nerealizate)