12.6.3. D394 RO 2012

Modul de obţinere a Declaraţiei 394

Pentru a scoate D394 folosind SocrateCloud trebuie urmaţi paşii descrişi mai jos:

1. Se operează în perioada de raportare toate documentele primare care intră în conţinutul declaraţiei:
  • Facturi client,
  • Facturi furnizori,
   • Facturi furnizori din decont - dacă se operează cu documentul "Decont".
2. Se transferă şi se verifică transferul în contabilitate pentru toate documentele de la pct.1
  • folosiţi fereastra "Documente netransferate",
3. Se generează documentul "Declaraţii Taxe" (document/proces comun cu generarea jurnalelor de tva)

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/12-contabilitate/12-95-declaratii/12-95-2-D394/Generare%20declaratii%20taxe1.png
  • se regăseşte în meniul: Contabilitate / Definiri contabilitate
  • se completeză cu datele perioadei specifice pentru care se face pregătirea datelor pentru D394 (identică cu cea a Jurnalelor de TVA),
  • se porneşte procesul de prelucrare a datelor apăsând pe butonul "Generare declaraţii taxe"
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/12-contabilitate/12-95-declaratii/12-95-2-D394/Generare%20declaratii%20taxe2.png
   • din ecranul următor se indică Schema contabilă (RON) şi
   • se marchează bifa "Şterge înregistrări vechi/existente",
  • se apasă "Start" - astfel sistemul preia datele din facturi şi le pregăteşte pentru a fi folosite atât pentru Jurnalele de TVA cât şi pentru D394
4. Se generează D394, care este un proces/raport:
  • se regăseşte în meniul: Contabilitate / Rapoarte Financiare / DeclaraţiI Fiscale / Declaraţia 394 RO 2012,
  • se completeză cu datele perioadei specifice pentru care se doreşte exportul datelor pentru D394,
   • dacă se bifează "Data contabilă" atunci în raport vor fi aduse doar informaţii din Declaraţia de Taxe ce conţine documentele din perioada contabilă respectivă;
   • dacă nu se bifează "Data contabilă", atunci sistemul va aduce toate facturile din toate Declaraţiile de Taxe, care au data documentului încadrată în perioada indicată !!!
  • se completează "Folder Export" pentru a indica sistemului unde să salveze fişierul xml rezultat,
  • se indică două cote de tva speciale şi anume:
   • cota pentru vânzarea "Cerealelor tehnice" şi
   • cota pentru achiziţia "Cerealelor tehnice" (regulile de definire le regăsiţi în capitolul de mai sus).
   • începând cu anul 2016, pentru declaraţiile din trimestrul I, se vor indica şi cotele noi pentru 20%, dar şi cele pentru 24% şi 9%, pentru ca sistemul să poată calcula corect valorile de TVA aferente livrărilor şi retururilor!
    • acestea se completeaza în câmpurile "Cotă cereale/plante tehnice - ..."
    • defalcarea se realizează în funcție de încadrarea tehnică a articolului;
    • determinarea valorii cotelor pentru taxare inversă livrări se realizează în functie de cota completată pe detaliu și cota completată ca și parametru:
     • e.g. Cota Detaliu Factură = "TI-EXEMPLU", parametrul "Cota cereale/plante tehnice livrări (20%)" = "TI-EXEMPLU" -> valoarea din declarație pentru TI-EXEMPLU = 20%
    • Atenție: până la versiunea nouă D394 - 2016, nu definiți mai mult de o cotă pentru taxare inversă!
  • se apasă "Start" - astfel sistemul preia datele din "Declaraţii taxe" şi le transformă în:
   • raportul pdf pentru control sume - ATENŢIE! acest raport pdf NU se va folosi pentru declararea datelor în format electronic! (este doar pentru verificarea internă a sumelor),
   • fişierul xml - ce se va regăsi în folderul indicat şi care va fi folosit mai departe pentru declaratia în format electronic.
    https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/12-contabilitate/12-95-declaratii/12-95-2-D394/D394-2012.png
5. Se foloseşte aplicaţia ("DUKIntegrator.jar") pusă la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (vezi Anexa 2, pct.5
  • cu ajutorul acestei aplicaţii se validează fişierul xml generat de SocrateCloud la pasul 4,
  • dacă în urma validării rezultă erori, acestea trebuie corectate şi se reia procesul de la pasul 4
   • lipsă date identificaare societate - se completeză în definirea societăţii şi a utilizatorului emitent (SysAdmin- Definiri Societăţi- Societăţi, tab Info Societăţi, câmp Tip Societate (entitate juridica- legal entity) );
   • lipsă CUI sau CUI incorect - se verifică şi corectează în definirea Terţului respectiv.
  • dacă validarea s-a finalizat cu succes, se emite fişierul pdf cu care se face depunerea declaraţiei finale, conform normelor din Anexa 2, pct.4
  • fişierul se regăseşte salvat în acelaşi folder de unde s-a încărcat şi fişierul xml original.

  • https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/12-contabilitate/12-95-declaratii/12-95-2-D394/DUKIntegrator.png

Variante de excludere a anumitor sume din declaraţie

Pentru situaţiile specifice în care se doreşte ne-includerea în declaraţie a anumitor tranzacţii, se poate proceda în următoarele feluri:
 • Se pot defini Terţi distincţi, în a căror definiţie nu se trece "RO" la CUI - astfel orice factură (bon fiscal) operat pe acest terţ nu va intra in D394;
 • Se pot defini cote de taxe fără bifa "Certificat taxe" - astfel orice tranzacţie cu această taxă nu va intra în D394;
 • Se poate folosi filtrul de excludere pe cont contabil, din parametri de rulare ai raportului de declaraţie, câmp numit "Cont exceptat" - caz în care se exclude complet factura care conţine articole a căror cont de cheltuială este cel indicat. La nivel de decont, se exclude doar linia din decontul respectiv.

Declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA 

Regulile de formare şi obţinere a datelor sursă pentru Declaraţia 394 - valabile din 2012.

Extras din Monitorul Oficial:
În conformitate cu Ordinul Nr.3596 din 19.12.2011
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 28 decembrie 2011

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Articolul 1
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România. *Raportul ia în calcul doar acei terţi pentru care în câmpul "CUI" este trecută o valoare de forma "ROnnnnnnnnn" - valabil pentru facturi client şi facturi furnizor.
*Raportul ia în calcul şi acele detalii din deconturi unde în câmpul Descriere se regăseşte un text de forma #CUI#FIRMA#NUMARDOC#DATADOC#, iar #CUI# este trecută o valoare de forma #ROnnnnnnnnn# - valabil pentru detaliile din deconturi.
Începând cu v14.09 au fost adăugate câmpuri distincte pentru introducerea datelor despre furnizor în detaliile decontului. Astfel, se renunţă la introducerea datelor prin formatul cu "#...#...#...#...#" şi se utilizează câmpurile nou create. Furnizorul nu trebuie definit ci se introduce ca simplu text, cu denumirea şi CUI corecte. Atenţie la completare pentru că în acest caz nu se aplică mecanismul de validare pentru corectitudinea datelor introduse!

Articolul 2
În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1, se aprobă modelul şi conţinutul formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“, cod MFP 14.13.01.02/f, prevăzut în anexa nr. 1.
Articolul 3
Formularul prevăzut la art. 2 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, iar condiţiile ce trebuie respectate de către fişierul XML pentru depunerea electronică a declaraţiilor sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Articolul 4
Formularul prevăzut la art. 2 se gestionează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 4.
Articolul 5
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului prevăzut la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 5.
Articolul 7
Perioada de raportare pentru formularul menţionat la art. 2 este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 1561 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. *Perioada de raportare poate fi: luna, trimestru, semestru sau an. 
Articolul 8
Declaraţia menţionată la art. 2 se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.
Articolul 10
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional în luna ianuarie 2012.

ANEXA Nr. 1

 
  

ANEXA Nr. 2 
INSTRUCŢIUNI de depunere şi completare a formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“, cod MFP 14.13.01.02/f

1. Declaraţia se completează şi se depune de către:
 a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) şi alin. (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art. 126 alin. (1), şi taxabile cu cota prevăzută de lege. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VI al Codului fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare. 
    Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă“ şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.
    Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare;
 b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă“ şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.
    Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.
2. Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.) şi numai dacă în această perioadă au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare.
3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una ori mai multe facturi sunt emise în cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial
*Raportul rulat va conţine întotdeauna toate datele (tranzacţiile) din perioada de raportare aleasă.
4. Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care are ataşat fişierul XML descris în anexa nr. 3.
    a) Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică
    b) Declaraţia se poate depune şi în format electronic, pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1, în format hârtie (doar prima pagină), semnat şi ştampilat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.
5. Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă. Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro 

Completarea declaraţiei

Secţiunea 1
Cartuşul referitor la tipul plătitorului şi perioada de raportare se completează cu:
 a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 1561 din Codul fiscal, respectiv L - lunar, T - trimestrial, S - semestrial, A - anual;
* se obţine din intervalul de data din parametri de rulare ai raportului; dacă se alege o singură lună = L, dacă se aleg 3 luni = T,  dacă se aleg 6 luni = S, dacă se aleg 12 luni = A.
 b) anul la care se referă declaraţia; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2012);
* se obţine din intervalul de data din parametri de rulare ai raportului din care se extrage doar anul.
 c) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an). 
* se obţine din intervalul de data din parametri de rulare ai raportului din care se extrage doar luna/lunile.
 
 A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA
    1. Denumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.
* denumirea societăţii selectate în parametri de rulare ai raportului.
    2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).
* se obţine din câmpul "CUI" din definirea socetăţii selectate, tabul "Info societăţi".
    3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.
* se obţine din câmpul "Adresa" din definirea socetăţii selectate, tabul "Info societăţi".

 B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/împuternicitului
    1. Denumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.
* nu există (null)
    2. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.
* nu există (null)
    3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.
* nu există (null) 

 C. Rezumat declaraţie. Acest cartuş conţine:
    1. Numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor; 
* se obţine din însumare distinctă pe Terţii din raport.

    2. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi valoarea totală a TVA aferentă acestora;
* se obţine din însumare bază şi separat TVA de pe Facturi Clienţi, doar pentru terţii cu "ROnnnnnnnnnn" la CUI şi doar pentru rândurile de pe factură pentru care cota de tva are în definiţie bifa pe "Certificat taxe".
Dintre acestea se elimină rândurile cu cote de taxă  =  "taxarea inversă". Regula pentru determinarea cotelor de tva ce se elimină este următoarea (a se vedea şi imaginea alăturată):
            - au în definiţie valoarea "Taxă Vânzări" pe câmpul Vânzare/Cumpărare (începând cu v13.05 s-a eliminat bifa denumită "Taxă Vânzare")
            ŞI
            - au în definiţie bifa pusă pe "Taxare inversă"
            ŞI           - au în definiţie bifa pusă pe "Certificat Taxe"

    3. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate şi valoarea totală a TVA aferentă acestora;
* se obţine din însumare bază şi separat TVA de pe Facturi Clienţi, pentru terţii cu "ROnnnnnnnnnn" la CUI şi doar pentru rândurile de pe factură pentru care cota de tva are în definiţie bifa pe "Certificat taxe". Dintre acestea se elimină rândurile cu cote de taxă compuse (adică fără taxarea inversă).

* se adaugă rândurile din Facturi Furnizori, pentru terţii definiţi cu "Exceptat taxe" (adică facturi generate din Deconturi) şi care respectă următoarele reguli:
            - conţine descriere rând de forma #CUI#FIRMA#NUMARDOC#DATADOC#,
            - #CUI# e de forma #ROnnnnnnnnnn#,
            - cota de tva a articolului definită cu bifa "Certificat taxe",
            - cota de tva nu e o cotă compusă
Începând cu v14.09 au fost adăugate câmpuri distincte pentru introducerea datelor despre furnizor în detaliile decontului. Astfel, se renunţă la introducerea datelor prin formatul cu "#CUI#FIRMA#NUMARDOC#DATADOC#" şi se utilizează câmpurile nou create. Furnizorul nu trebuie definit ci se introduce ca simplu text, cu denumirea şi CUI corecte. Atenţie la completare pentru că în acest caz nu se aplică mecanismul de validare pentru corectitudinea datelor introduse!

    4. Valoarea totală a bazei impozabile/Valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:
* se obţine din însumare bază de pe Facturi Clienţi, doar pentru terţii cu "ROnnnnnnnnnn" la CUI şi doar pentru rândurile de pe factură pentru care cota de tva respectă următoarele:
            - au în definiţie valoarea "Taxă Vânzări" pe câmpul Vânzare/Cumpărare (începând cu v13.05 s-a eliminat bifa denumită "Taxă Vânzare")
            ŞI
            - au în definiţie bifa pusă pe "Taxare inversă"
            ŞI
             - au în definiţie bifa pusă pe "Certificat Taxe"
* valoarea tva se obţine prin calcul matematic direct pentru că valoarea tva în sine nu există. Procentul de calcul este 24% - 20% (fix - hardcodat). Valoarea tva va fi valoare bază * cota fixă.
* acestea includ şi tranzacţiile cuprinse la punctul 4.1 de mai jos!

    4.1 Separat se va completa într-un cartuş valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de cereale şi plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 4).
* se obţine din însumare bază de pe Facturi Clienţi, doar pentru terţii cu "ROnnnnnnnnnn" la CUI şi doar pentru rândurile de pe factură pentru care cota de tva respectă următoarele:
            - au cota de tva indicată în parametrii de rulare ai raportului din câmpurile "Cotă cereale/plante tehnice - livrare";
            - articolele au completat câmpul "Încadrare tehnică", conform cu codurile NC8 indicate în codul fiscal.
* valoarea tva se obţine prin calcul matematic direct pentru că valoarea tva în sine nu există. Procentul de calcul este 24% - 20% - 9% (fix - hardcodat). Valoarea tva va fi valoare bază * cota fixă. (atenţie la conversia valorii de bază în RON pentru facturi în altă valută).

    5. Valoarea totală a bazei impozabile/Valoarea TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:
* se obţine din însumare bază de pe Facturi Furnizori, pentru terţii cu "ROnnnnnnnnnn" la CUI şi doar pentru rândurile de pe factură pentru care cota de tva respectă următoarele:
            - este o cotă compusă,
            ŞI
            - are în definiţie bifa pe "Certificat taxe", inclusiv taxele pui să aibă această bifă pusă.
* valoarea tva se obţine prin calcul matematic direct pentru că valoarea tva în sine nu există. Procentul de calcul este 24% - 20% (fix - hardcodat). Valoarea tva va fi valoare bază * cota fixă. (atenţie la conversia valorii de bază în RON pentru facturi în altă valută).
* se adaugă rândurile din Facturi Furnizori, pentru terţii definiţi cu "Exceptat taxe" (adică facturi generate din Deconturi) şi care respectă următoarele reguli:
            - conţine descriere rând de forma #CUI#FIRMA#NUMARDOC#DATADOC#,
            - #CUI# e de forma #ROnnnnnnnnnn#,
            - cota de tva a articolului definită cu bifa "Certificat taxe",
            - cota de tva e o cotă compusă.
Începând cu v14.09 au fost adăugate câmpuri distincte pentru introducerea datelor despre furnizor în detaliile decontului. Astfel, se renunţă la introducerea datelor prin formatul cu "#CUI#FIRMA#NUMARDOC#DATADOC#" şi se utilizează câmpurile nou create. Furnizorul nu trebuie definit ci se introduce ca simplu text, cu denumirea şi CUI corecte. Atenţie la completare pentru că în acest caz nu se aplică mecanismul de validare pentru corectitudinea datelor introduse!

    5.1 Separat se va completa într-un cartuş valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferentă achiziţiilor de cereale şi plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 5).
* se obţine din însumare bază de pe Facturi Furnizori, doar pentru terţii cu "ROnnnnnnnnnn" la CUI şi doar pentru rândurile de pe factură pentru care cota de tva respectă următoarele:
            - au cota de tva indicată în parametrii de rulare ai raportului din câmpurile "Cotă cereale/plante tehnice - achiziţie";
            - articolele au completat câmpul "Încadrare tehnică", conform cu codurile NC8 indicate în codul fiscal.
* valoarea tva se obţine prin calcul matematic direct pentru că valoarea tva în sine nu există. Procentul de calcul este 24% - 20% - 9% (fix - hardcodat). Valoarea tva va fi valoare bază * cota fixă. (atenţie la conversia valorii de bază în RON pentru facturi în altă valută).
* se adaugă rândurile din Facturi Furnizori, pentru terţii definiţi cu "Exceptat taxe" (adică facturi generate din Deconturi) şi care respectă următoarele reguli:
            - conţine descriere rând de forma #CUI#FIRMA#NUMARDOC#DATADOC#,
            - #CUI# e de forma #ROnnnnnnnnnn#,
            - cota de tva a articolului definită cu bifa "Certificat taxe",
            - cota de tva e indicată în parametrul de rulare al raportului din câmpul "Cotă cereale/plante tehnice - achiziţie";
Începând cu v14.09 au fost adăugate câmpuri distincte pentru introducerea datelor despre furnizor în detaliile decontului. Astfel, se renunţă la introducerea datelor prin formatul cu "#CUI#FIRMA#NUMARDOC#DATADOC#" şi se utilizează câmpurile nou create. Furnizorul nu trebuie definit ci se introduce ca simplu text, cu denumirea şi CUI corecte. Atenţie la completare pentru că în acest caz nu se aplică mecanismul de validare pentru corectitudinea datelor introduse!

Secţiunea a 2-a
Se completează cu valoarea cumulată înscrisă în facturile emise/primite, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, ale partenerilor de tranzacţii. Excepţie fac valorile totale înscrise în facturile aferente tranzacţiilor pentru care se aplică taxarea inversă, care se completează pe acelaşi formular, separat faţă de celelalte operaţiuni, pentru fiecare partener.
* cu alte cuvinte se listează cumulat pe fiecare client şi fiecare furnizor suma tranzacţiilor avute cu acesta în perioada de raportare, separat pentru tranzacţiile simple şi separat pentru tranzacţiile cu taxare inversă în ordinea:
        - tranzacţii livrare simple per client distinct;
        - tranzactii achiziţie simple per furnizor distinct;
        - tranzacţii livrare taxare inversă per client distinct - includ şi tranzacţile cu taxare inversă pentru cereale/plante tehnice;
        - tranzactii achiziţie  taxare inversă per furnizor distinct - includ şi tranzacţile cu taxare inversă pentru cereale/plante tehnice.
 
ALista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional
    1. Coloana „Denumire/Nume şi prenume beneficiar“ - se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA către care a(u) fost emisă(e) factura/facturile sau denumirea/numele şi prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livrării de bunuri/prestării de servicii nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.
* se obţine din denumirea Terţului de pe facturi client.
    2. Coloana „Codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului“ - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului livrării de bunuri/prestării de servicii sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livrării de bunuri/prestării de servicii nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.
* se obţine din câmpul "CUI" din definirea Terţului de pe facturi client.
    3. Coloana „Baza impozabilă totală“ - se înscrie baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (–).
* total bază tranzacţii per client (separat încă un rând pentru tranzacţiile aceluiaşi client dar cu taxare inversă - dacă există). Regula de determinare e dată mai sus la pct. 2 şi 4.
    4. Coloana „Taxa pe valoarea adăugată totală“ - se înscrie suma totală a taxei colectate, inclusiv taxa aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (–).
* total tva tranzacţii per client (separat încă un rând pentru tranzacţiile aceluiaşi client dar cu taxare inversă - dacă există). Regula de determinare e dată mai sus la pct. 2 şi 4.
 
BLista achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţional
    1.Coloana „Denumire/Nume şi prenume furnizor/prestator“ - se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA care a emis factura/facturile sau denumirea/numele şi prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.
* se obţine din denumirea Terţului de pe facturi furnizor sau din descriere de forma #CUI#FIRMA#NUMARDOC#DATADOC# din segmentul #FIRMA# de pe detalii facturi generate din Decont.
    2. Coloana „Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/prestatorului“ - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/prestatorului sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.
* se obţine din câmpul "CUI" din definirea Terţului de pe facturi furnizor sau din descriere de forma #CUI#FIRMA#NUMARDOC#DATADOC# din segmentul #CUI# de pe detalii facturi generate din Decont.
    3. Coloana „Baza impozabilă totală“ - se înscrie baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor achiziţiilor de bunuri şi servicii, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (–).
* total bază tranzacţii per furnizor (separat încă un rând pentru tranzacţiile aceluiaşi furnizor dar cu taxare inversă - dacă există). Regula de determinare e dată mai sus la pct. 3 şi 5.
    4. Coloana „Taxa pe valoarea adăugată totală“ - se înscrie suma totală a taxei, inclusiv taxa aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (–).
* total tva tranzacţii per furnizor (separat încă un rând pentru tranzacţiile aceluiaşi furnizor dar cu taxare inversă - dacă există). Regula de determinare e dată mai sus la pct. 3 şi 5.
 
CLista operaţiunilor efectuate pe teritoriul naţional (detaliere la operaţiuni cu taxare inversă pentru cereale şi plante tehnice)
    1. Coloana „Nr. curent“ - se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar care a efectuat operaţiuni cu cereale şi plante tehnice.
* se pleacă de la 1 şi se incrementează cu 1 pentru fiecare terţ cu care am avut tranzacţii cu cereale/plante tehnice.
* doar pentru acele rânduri de factură ce au cota de tva indicată în parametri de rulare ai raportului:
        - "Cotă cereale/plante tehnice - livrare"
        - "Cotă cereale/plante tehnice - achiziţie"
* se grupează informaţia la nivel de terţ (client / furnizor) şi apoi se detaliază la nivel de cod NC produs.

    2. Coloana „Tip V/C“ se înscrie tipul operaţiuni efectuate şi anume:–V - pentru livrările de cereale şi plante tehnice;–C - pentru achiziţiile de cereale şi plante tehnice.
* se determină după tipul tranzacţiei facturii (IsSoTrx), unde:
        - IsSoTrx=Y - atunci Tip V/C = V
        - IsSoTrx=N - atunci Tip V/C = C

    3. Coloana „Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului“ - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.
* se obţine din câmpul "CUI" din definirea Terţului de pe facturi sau din descriere de forma #CUI#FIRMA#NUMARDOC#DATADOC# din segmentul #FIRMA# de pe detalii facturi generate din Decont.
Începând cu v14.09 au fost adăugate câmpuri distincte pentru introducerea datelor despre furnizor în detaliile decontului. Astfel, se renunţă la introducerea datelor prin formatul cu "#CUI#FIRMA#NUMARDOC#DATADOC#" şi se utilizează câmpurile nou create. Furnizorul nu trebuie definit ci se introduce ca simplu text, cu denumirea şi CUI corecte. Atenţie la completare pentru că în acest caz nu se aplică mecanismul de validare pentru corectitudinea datelor introduse!

    4. Coloana „Denumire/Nume şi prenume furnizor/beneficiar“ - se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA care a emis/primit factura/facturile sau denumirea/numele şi prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.
* se obţine din denumirea Terţului de pe facturi sau din descriere de forma #CUI#FIRMA#NUMARDOC#DATADOC# din segmentul #CUI# de pe detalii facturi generate din Decont.
Începând cu v14.09 au fost adăugate câmpuri distincte pentru introducerea datelor despre furnizor în detaliile decontului. Astfel, se renunţă la introducerea datelor prin formatul cu "#CUI#FIRMA#NUMARDOC#DATADOC#" şi se utilizează câmpurile nou create. Furnizorul nu trebuie definit ci se introduce ca simplu text, cu denumirea şi CUI corecte. Atenţie la completare pentru că în acest caz nu se aplică mecanismul de validare pentru corectitudinea datelor introduse!

    5. Coloana „Cod şi denumire NC produs“ - se înscriu livrările/achiziţiile de cereale şi plante tehnice, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun, potrivit art. 160, alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
* se obţine din definiţia articolului, câmpul nou: "Încadrare tehnică"  - câmp de tip listă - dropbox - cu fereastră şi tabelă de definiţie, cu două coloane: CodNC, Denumire. (datele din tabelul de mai jos pot fideja populate cu script pentru migrare).
* Atenţie! pentru un singur "Nr. curent" pot să am mai multe detalieri-râduri dacă am mai multe CodNC produs în tranzacţiile cu respectivul terţ.
Nr. crt. Cod NC Denumirea
1 10011000 Grâu dur
2 10019010 Alac (Triticum spelta), destinat însămânţării
3 10019091 Grâu comun destinat însămânţării
4 10019099 Alt alac (Triticum spelta) şi grâu comun, nedestinate însămânţării
5 10020000 Secară
6 100300 Orz
7 1005 Porumb
8 120100 Boabe de soia, chiar sfărâmate
9 1205 Seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărâmate
10 120600 Seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate
11 121291 Sfeclă de zahăr


    6. Coloana „Baza impozabilă“ - se înscrie baza de impozitare, exclusiv TVA, aferentă livrărilor/achiziţiilor pentru care se aplica taxarea inversă, din care se detaliază baza de impozitare pentru cereale şi plante tehnice, pentru fiecare cod şi denumire NC produs, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (–).
* pentru livrări baza se obţine din valoare de pe detaliu Facturi Clienţi, doar pentru terţii cu "ROnnnnnnnnnn" la CUI şi doar pentru rândurile de pe factură pentru care cota de tva respectă următoarele:
            - au cota de tva indicată în parametrul de rulare al raportului din câmpul "Cotă cereale/plante tehnice - livrare";
    - se facce o sumarizare la nivel de "Nr. curent" pe rândul cu terţul şi tipul trazacţiei.
    - se face detaliere pe rândul cu "Cod şi denumire NC produs"
* pentru achiziţii baza se obţine din valoare de pe detaliu Facturi Furnizori, doar pentru terţii cu "ROnnnnnnnnnn" la CUI şi doar pentru rândurile de pe factură pentru care cota de tva respectă următoarele:
            - au cota de tva indicată în parametrul de rulare al raportului din câmpul "Cotă cereale/plante tehnice - achiziţie";
    - se facce o sumarizare la nivel de "Nr. curent" pe rândul cu terţul şi tipul trazacţiei.
    - se face detaliere pe rândul cu "Cod şi denumire NC produs"

    7. Coloana „Taxa pe valoarea adăugată“ - se înscrie suma TVA aferentă livrărilor/achiziţiilor pentru care se aplica taxarea inversă, din care se detaliază baza de impozitare pentru cereale şi plante tehnice, pentru fiecare cod şi denumire NC produs, inclusiv TVA aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (–).
* pentru livrări tva se obţine prin calcul matematic direct pentru că valoarea tva în sine nu există. Procentul de calcul este 24% (fix - hardcodat). Valoarea tva va fi valoare bază * cota fixă. (atenţie la conversia valorii de bază în RON pentru facturi în altă valută). 
    - se facce o sumarizare la nivel de "Nr. curent" pe rândul cu terţul şi tipul trazacţiei.
    - se face detaliere pe rândul cu "Cod şi denumire NC produs"
* pentru achiziţii tva se obţine prin calcul matematic direct pentru că valoarea tva în sine nu există. Procentul de calcul este 24% (fix - hardcodat). Valoarea tva va fi valoare bază * cota fixă. (atenţie la conversia valorii de bază în RON pentru facturi în altă valută).
    - se facce o sumarizare la nivel de "Nr. curent" pe rândul cu terţul şi tipul trazacţiei.
    - se face detaliere pe rândul cu "Cod şi denumire NC produs"

ANEXA Nr. 3 - CONDIŢIILE ce trebuie respectate de către fişierul XML pentru depunerea electronică a formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, cod MFP 14.13.01.02/f

Nr. crt. Elemente/Atribute Denumirea câmpului Tipul şi lungimea câmpului
<declaratie394>
1 luna Perioada de raportare - Luna N(2)
2 an Perioada de raportare - An N(4)
3 tip_D394 Tip D394 (lunar/trimestrial/semestrial/anual) C(1)
4 nume_declar Nume declarant
* se obţine din denumirea contactului al cărui utilizator=contact este cel care a scos raportul.
C(75)
5 prenume_declar Prenume declarant
* se obţine din denumirea contactului al cărui utilizator=contact este cel care a scos raportul.
C(75)
6 functie_declar Functie declarant
* se obţine din funcţia contactului al cărui utilizator=contact este cel care a scos raportul.
C(50)
<identificare> 1 aparitie
7 cui Cod de înregistrare în scopuri de tva N(10)
8 den Denumire sau Nume şi Prenume
* se obţine din denumirea societăţii
C(200)
9 adresa Adresă domiciliu fiscal
* se obţine din câmpul "Adresa" din definirea Societăţii selectate pe raport
C(1000)
10 telefon Telefon domiciliu fiscal
* necompletat
C(15)
11 fax Fax domiciliu fiscal
* necompletat
C(15)
12 mail E-mail domiciliu fiscal
* se obţine din e-mail-ul contactului al cărui utilizator=contact este cel care a scos raportul.
C(200)
13 totalPlata_A Suma de control N(15)
</identificare>
<idReprezentant> 0-1 aparitii
14 cifR Cod de identificare fiscală reprezentant
* necompletat
N(13)
15 denR Denumire sau Nume şi Prenume reprezentant
* necompletat
C(200)
16 adresaR Adresă reprezentant
* necompletat
C(1000)
17 telefonR Telefon reprezentant
* necompletat
C(15)
18 faxR Fax reprezentant
* necompletat
C(15)
19 mailR E-mail reprezentant
* necompletat
C(200)
</idReprezentant>
<rezumat> 1 aparitie
20 nrCui NUMĂR TOTAL AL PERSOANELOR ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA INCLUSE ÎN DECLARAŢIE N(10)
Nr. crt. Elemente/Atribute Denumirea câmpului Tipul şi lungimea câmpului
21 bazaL VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE N(15)
22 tvaL VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE N(15)
23 bazaA VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE N(15)
24 tvaA VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE N(15)
25 bazaV VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
26 tvaV VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
27 bazaVc VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (V) pentru cereale şi plante tehnice N(15)
28 tvaVc VALOARE TOTALĂ A TVA (V) pentru cereale şi plante tehnice N (15)
29 bazaC VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
30 tvaC VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
31 bazaCc VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (C) pentru cereale şi plante tehnice N(15)
32 tvaCc VALOARE TOTALĂ A TVA (C) pentru cereale şi plante tehnice N(15)
</rezumat>
<op1> 1-n apariţii
33 tip Tip operaţiune C(1)
34 cuiP Cod de înregistrare în scopuri de TVA beneficiar/furnizor/prestator N(10)
35 denP Denumire beneficiar/furnizor/prestator C (200)
36 baza Bază impozabilă N(15)
37 tva TVA N(15)
<op11> 0-n aparitii
38 codPR Cod produs C(8)
39 bazaPR Bază impozabilă N (15)
40 tvaPR TVA N (15)
</op11>
</op1>
</declaratie394>