Procesul de Inventariere (RO)

Inventarierea anuala a elementelor de activ și de pasiv se face astfel:
  1. Capital social - justificarea existentei acestui element se face pe baza eliberării unui certificat constatator la 31.12.2005 de către Registrul Comerțului.
  2. Imobilizări necorporale (brevete, licențe, know-how și mărci de fabrica, programe informatice) - justificarea acestor elemente se face pe baza titlurilor de proprietate
  3. Imobilizări corporale (mijloace fixe) : evaluarea acestor elemente se face la valoarea actuala a fiecărui element, denumita valoare de inventar, stabilita în functie de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței. Bunurile de aceasta natura sunt:
    • Terenuri - se inventariază pe baza documentelor care atesta proprietatea acestora și a schițelor de amplasare.
    • Clădirile - se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate și a dosarului tehnic al acestora.
    • Echipamente tehnice (mașini, utilaje și alte instalații de lucru), aparate și instalații de măsurare, control și reglare,mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane etc,- se inventariază fizic 
Model Decizie Inventariere:

S.C........................................................................

Nr. ord. Reg Com/An: .....................................
CIF: RO...................................
Adresa sediu social: ........................................
Capital social: .......................................... RON

 

DECIZIA NR. ……/………...

In scopul asigurarii integritatii patrimoniului S.C. …………………..…………………… si valorificarii prin inventariere a realitatii acestui patrimoniu, in conformitate cu prevederile ordin MF 2861/2009 (care a abrogat OMF NR.1753/12.11.2004) si a  Legii 82/1991  , subsemnatul .................................................., administratorul societatii

DECID:                                                                                         

1.             Se inventariaza patrimoniul societatii precum si bunurile apartinind altor unitati aflate temporar in custodia S.C. ……………..………………………………...;
2.             Pentru coordonarea, indrumarea, instruirea, supravegherea operatiilor de inventariere se numeste comisia compusa din :
                        1. _____________________________________
                        2._____________________________________
                        3._____________________________________
                        4._____________________________________

3.             Inventarierea patrimoniului se va desfasura in perioada ……………………………… conform  graficului din Anexa 1 pe baza instructiunilor din Anexa 2 de catre comisia stabilita la pct. 2, anexe care fac parte integranta din prezenta decizie.
4.             Rezultatele inventarierii  vor fi  consemnate in procesele verbale, la care se vor atasa decizia de numire a comisiei, eventualele aprobari de modificare a termenelor, declaratiile luate gestionarilor inainte de inceperea inventarierii, listele de inventariere precum si alte documente referitoare la inventariere. Procesul verbal  va fi inregistrat la registratura si predat la contabilitate la termenul final pentru inventariere.
5.             Membrii comisiei de inventariere raspund material, conform ordin MF 2861/2009 (care a abrogat OMF NR.1753/12.11.2004),  Legii  nr. 31/1990, Legii 82/1991, pentru pagubele la a caror producere au contribuit prin nerespectarea termenelor, inexactitatea datelor din documentele de inventariere sau alte incalcari a dispozitiilor legale.
6.             Conform anexelor de mai jos inventarierea se va efectua in perioada ………………  de catre comisia de la pct. 2.
                                                            Administrator,
                                                            _____________

Intregul patrimoniu al societatii comerciale precum si bunurile apartinand altor unitati care temporar se afla in pastrarea societatii sau in custodie se inventariaza in perioada stabilita la pct. 3.

Membrii comisiei de inventariere stabiliti prin decizie nu pot fi inlocuiti sau revocati decat in cazuri cu totul speciale si numai prin dispozitia scrisa a directorului intreprinderii, data la propunerea directorului economic.

Comisia de inventariere are obligatia sa controleze toate locurile de munca de pe teritoriul societatii in care pot sa existe bunuri si sa le inventarieze efectiv.

Inainte de inceperea operatiunii de inventariere, comisia va cere gestionarului o declaratie scrisa, conform modelului anexat.

Cu ocazia inventarierii se vor identifica si consemna in procesele verbale bunurile care sunt deteriorate total sau partial, precum si stocurile fara miscare, mai vechi de un an sau inutilizabile propunandu-le la declasare.

Toate bunurile care se inventariaza se inscriu in listele de inventariere (model 14-3-12), conform anexa, care trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, sectii, ateliere, locuri de munca, pe gestionari si categorii de bunuri cu caracteristicile respective- denumire (simbol, numar de cod), numar de inventar, unitate de masura care trebuie sa fie identica cu cea din contabilitate, precum si orice alta caracteristica care usureaza identificarea bunurilor respective.

Listele de inventariere(model 14-3-12) intocmite pentru bunurile in custodie vor contine pe langa elementele comune (felul marfii,valoarea, cantitatea, etc.) numarul si data actului de custodie si a documentului de decontare (factura, dispozitie de plata)

Pentru bunurile de prisos, fara miscare, greu vandabile sau deteriorate se intocmesc liste de inventariere separate la care se anexeaza procesele verbale.

In cazul in care comisia constata plusuri, minusuri, degradari, declarate sau nedeclarate inainte de inceperea inventarierii va cere gestionarului explicatii scrise cu privire la cauzele acestora si va verifica realitatea sustinerilor gestionarului putand cere in acest scop relatii si documente de la orice persoana din cadrul societatii.

Pe ultima fila a listelor de inventariere gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate bunurile au fost inventariate in prezenta sa, daca bunurile respective se afla in pastrarea si raspunderea sa, daca mai are bunuri care sa fi ramas neinventariate precum si eventualele obiectiuni pe care le are de facut, pe care comisia are obligatia sa le analizeze mentionand la sfarsitul listei de inventariere concluzia la care s-a ajuns

Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre membrii comisiei de inventariere si de gestionar mentionandu-se si data inventarierii.

Determinarea plusurilor sau minusurilor se face direct pe listele de inventariere model (14-3-12/a).

Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la verificarea minutioasa a exactitatii si evaluarii calculelor si totalizarilor din contabilitate, greselile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii, concluziile si propunerile cu privire la cauzele plusurilor, lipsurilor, pierderilor si vinovatilor pentru acestea, precum si alte propuneri si masuri de aplicarea dispozitiilor legale.

In cazul in care comisiile de inventariere constata dezordine, materiale si bunuri aflate in afara locului de depozitare, vor consemna acestea in procesele verbale de inventariere, propunand masuri de tragere la raspundere si la imbunatatire a folosirii spatiilor de depozitare.

ATENTIE: In cazul constatarii unor minusuri sau plusuri in gestiune se va lua declaratie scrisa de la gestionari. Declaratia va fi semnata si de membrii comisiei de inventariere, se vor face propuneri conducerii societatii pentru solutionarea celor constatate.

Administrator,