Protestanckie

Biblia Warszawska

opublikowane: 7 cze 2010, 14:18 przez Biblia Święta

Biblia WarszawskaNowy Przekład„Brytyjka” – współczesne protestanckie tłumaczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego igreckiego) na język polski, opracowane przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, z inicjatywyBrytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie. Jest to najpopularniejszy wPolsce protestancki przekład Pisma Świętego.

Historia przekładu

Fragmenty przekładu (Cztery Ewangelie) ukazały się po raz pierwszy w 1964 r. Dwa lata później wydany został cały Nowy Testament. W roku 1970 ukazała się edycja Nowego Testamentu iPsalmów. Prace nad tłumaczeniem całego Pisma Świętego trwały 25 lat i zakończyły się wydaniem w czerwcu 1975 r. całej Biblii Warszawskiej.

Kanon

Nowy Przekład zawiera protestancki kanon Pisma Świętego (39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiągNowego Testamentu), choć ukazały się wersje zawierające na końcu Starego Testamentu apokryfyw tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, opatrzone tytułem „Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu i Apokryfy”.

Język przekładu

Biblia Warszawska jest współczesnym przekładem, stosującym współczesną szatę językową z zachowaniem pewnych tradycyjnych wyrażeń biblijnych (np. „zakon”, zamiast „prawo”) wywodzących się z Biblii Gdańskiej. Istnieją też nawiązania do języka katolickiej Biblii Wujka, którą czytywali też chętnie protestanci.

Katolicki biblista Janusz Frankowski twierdził, że przekład ten jest zdecydowanie zbyt tradycyjny, zwracał też uwagę na błędy w koncepcji typograficznej, które według niego zaciemniały tekst, zwłaszcza w poezji: Chwilami nie można zorientować się w podziale na wersy, a to nieraz utrudnia zrozumienie nawet treści tekstu.

Źródła przekładu

  • Stary Testament
Biblia Hebraica ed. R. Kittel, P. Kahle, A. Alt, O. Eissfeld, Stuttgart 1951
  • Nowy Testament
Novum Testamentum Graece ed. E. Nestle, K. Aland, Stuttgart 1954;
Novum Testamentum Graece ed. K. Aland, M. Black, B. M. Metzger, A. Wikgren, Stuttgart1966

Tłumacze

Nowy Przekład został opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, w skład której wchodzili: ks. bp prof. dr Andrzej Wantuła, ks. bp prof. dr Jan Szeruda, ks. prof. dr Wiktor Niemczyk, ks. prof. dr Karol Wolfram, prof. dr Bronisław Wieczorkiewicz, oraz przedstawiciele innych Kościołów protestanckich w Polsce.

Zastosowanie

Biblia Warszawska jest używana przez Kościoły protestanckie podczas nabożeństw i do domowego użytku. Obecnie jest najpopularniejszym protestanckim tłumaczeniem Pisma Świętego, zastępując używaną przez ponad 3 wieki Biblię Gdańską.

Nowy Testament w przekładzie Biblii Warszawskiej jest rozpowszechniany bezpłatnie na masową skalę w formie drukowanej przezMiędzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów w Polsce (tzw. gedeonitki).

Wydawca

Wydawcą Biblii Warszawskiej jest Towarzystwo Biblijne w Polsce. Dostępna jest w trzech formatach: małym, średnim i dużym.


Nowa Biblia Gdańska

opublikowane: 7 cze 2010, 14:06 przez Biblia Święta   [ zaktualizowane 5 wrz 2010, 11:31 ]

Nowa Biblia Gdańska - protestancki przekład Pisma Świętego na język polski, dokonany z inicjatywy Śląskiego Towarzystwa Biblijnego (grupa baptystyczna). Podstawą przekładu stała się Biblia Gdańska, której tekst jest uwspółcześniany i konfrontowany z innymi źródłami.

Charakterystyka

Zaletą przekładu są przypisy informujące o różnicach między poszczególnymi opracowaniami Biblii. W wielu wypadkach zachowano dosłowną transkrypcję imion. Zmianie tradycyjnej nazwy na dosłowną uległy również nazwy ksiąg biblijnych (m.in. zamiast Dzieje Apostolskie – Dokonania Apostołów w Panu Jezusie Chrystusie; zamiast Kaznodzieja Salomonowy – Księga Koheleta). Tłumaczenie obejmuje protestancki kanon Pisma Świętego (bez ksiąg deuterokanonicznychuważanych przez protestantów za apokryfy).

Źródła przekładu

Nowy Testament przetłumaczono z języków oryginalnych na podstawie zbioru greckich manuskryptów, znanych jako Textus Receptus.

Stary Testament opracowany został na bazie trzech źródeł:

  • Biblii Gdańskiej, w której uwspółcześniono pisownię i gramatykę,
  • hebrajsko-polskiego przekładu Tanach – dokonanego w XIX wieku przez Izaaka Cylkowa,
  • greckiego tekstu Septuaginty.

Nie korzystano zatem z oryginalnego tekstu hebrajskiego.

Wydania

Twórcy przekładu nie zastrzegli do niego praw autorskich, a cały przekład udostępniają w Internecie. Dotychczas, Nowa Biblia Gdańska nie ukazała się w całości drukiem, choć Towarzystwo wydało pojedyncze księgi. W 2007 r. opublikowany został cały Nowy Testament oraz niektóre księgi Starego Testamentu, m.in. Pięcioksiąg i Księga Psalmów.


Porównanie z Biblią Gdańską

Wybrane fragmenty ze Starego Testamentu

Biblia Gdańska Nowa Biblia Gdańska

2 Mojż. 20:12-15 „Czcij ojca twego i matkę twoję, aby przedłużone były dni twoje na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł.”

„Uszanuj twojego ojca i twoją matkę, aby się przedłużyły twoje dni na ziemi, którą ci da twój Bóg - WIEKUISTY. Nie zamorduj. Nie scudzołóż. Nie ukradnij.”

Hi. 1:6-7 „I stało się niektórego dnia, gdy przyszli synowie Boży, aby stanęli przed Panem, że też przyszedł i szatan między nich. Tedy rzekł Pan do szatana: Skąd idziesz? I odpowiedział szatan Panu, i rzekł: Okrążałem ziemię, i przechadzałem się po niej.”

„Otóż pewnego razu się zdarzyło, że przybyli synowie Boscy, aby stawić się przed WIEKUISTYM, a pośród nich przybył też szatan. I WIEKUISTY zapytał szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział WIEKUISTEMU, mówiąc: Z wycieczki na ziemię oraz z przechadzki po niej.”

Pnp. 1:1-3 „Pieśń najprzedniejsza z pieśni Salomonowych. Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoje niż wino. Dla wonności wyborne są maści twoje; imię twoje jest jako olejek rozlany; przetoż cię panienki umiłowały.”

„Najprzedniejsza pieśń Salomona. O, gdyby mnie pocałował jednym z pocałunków swych ust. Bowiem twoje pieszczoty są przyjemniejsze niż wino. Z powodu wonności rozkoszne są twe pachnidła; twoje imię jak rozlany olejek, i dlatego umiłowały cię dziewice.”

Ps. 23:1-2 „Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, na niczem mi nie zejdzie. Na paszach zielonych postawił mię; a do wód cichych prowadzi mię.”

„Psalm Dawida. BÓG jest pasterzem moim, niczego mi nie brakuje. Daje mi się wylegiwać na zielonych błoniach, do spokojnych wód mnie prowadzi.”

Wybrane fragmenty z Nowego Testamentu

Biblia Gdańska Nowa Biblia Gdańska

Mt. 5:3-4 „Błogosławieni ubodzy w duchu; albowiem ich jest królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smęcą; albowiem pocieszeni będą.”

„Bogaci żebrzący u Ducha, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Bogaci, którzy boleją, albowiem oni będą pocieszeni.”

Mt. 6:13 „I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen.”

„i nie wprowadź nas w doświadczenie, ale nas wybaw od złego. Albowiem Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.”

Mt. 16:18 „A Ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr; a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.”

„A ja ci także powiadam, że ty jesteś Piotr, a na owej opoce zbuduję moje zgromadzenie wybranych i bramy Krainy Umarłych go nie przemogą.”

Mt. 28:19-20 „Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego; Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.”

„Wyruszcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając ich w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; ucząc ich zachowywać wszystko, tyle właśnie, ile wam poleciłem; a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca epoki. Amen.”

Hbr. 1:8-9 „Ale do Syna mówi: Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich.”

„Ale do Syna: Tron Twój , Boże, aż do porządku wieczności; a berło prawości – berłem Twojego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie; dlatego w obecności twych uczestników pomazał cię, Boże, Bóg twój, oliwą wielkiej radości.”

Obj. 22:14 „Błogosławieni, którzy czynią przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa żywota, i aby weszli bramami do miasta.”

„Bogaci ci, którzy czynią jego polecenia, by ich siła była dzięki Drzewu Życia i by bramami weszli do miasta.”

Treść Nowej Biblii Gdańskiej na stronie Śląskiego Towarzystwa BiblijnegoJedna ze stron współczesnego wydania protestanckiej Biblii Gdańskiej (1959)

Biblia Gdańska

opublikowane: 7 cze 2010, 13:50 przez Biblia Święta   [ zaktualizowane 5 wrz 2010, 11:26 ]

Biblia Gdańska – przekład Biblii na język polski z roku 1632 dokonany wspólnie przez braci czeskich i kalwinistów. Jedno z najpopularniejszych polskich tłumaczeń protestanckich.

Historia

Starania zborów protestanckich o nowe po Biblii Brzeskiej wydanie trwały ponad ćwierć wieku. W1600 r., na synodzie w Ożarowie powierzono to dzieło Marcinowi Janickiemu, pastorowi zborureformowanego w Secyminie (sandomierskie). Na synodzie w Baranowie w 1604 r. poleconoDanielowi Mikołajewskiemu, seniorowi zborów kujawskich i Janowi Turnowskiemu, seniorowi Jednoty czeskiej w Wielkopolsce, aby tłumaczenie Janickiego porównali z Biblią Brzeską, czeską Kralicką (1579-1593), francuską, łacińską Pagninusa i Wulgatą. Mimo starań Biblia Janickiego nigdy nie została wydana. Nie wiadomo także, co się stało z jego rękopisem. Mikołajewski zajął się rewizją Biblii Brzeskiej z polecenia różnych synodów. Owoc tego współdziałania kalwinistów i braci czeskich, stanowi drugie (po Biblii Brzeskiej) tłumaczenie Biblii Kościołów ewangelickich. Ukazała się ona drukiem 18 listopada 1632 r. w drukarni Hünefelda w Gdańsku (stąd przyjęta później nazwa). Została ona następnie zaakceptowana przez polskich luteranów.

Biblia Gdańska przeszła dwie ważne rewizje (nazwy od miejsc wydań): Królewiecką w 1738 r. iWarszawską w 1881 r. (rewizja Nowego Testamentu).

Poprawna językowo pozostawała przez ponad trzysta lat Biblią polskich protestantów.

Znaczenie

Biblia Gdańska, w całej swej karierze, miała dla protestantów takie znaczenie jak dla katolików Biblia Jakuba Wujka. Z tego też powodu do XX wieku włącznie wydano ją ponad 20 razy. W 1660 roku wAmsterdamie, w 1726 w Halle, w 1738 w Królewcu, w 1768 w Brzegu, w 1779 w Królewcu, w 1810w Berlinie, w 1823 w Królewcu, w 1836 we Wrocławiu, w 1838 w Poznaniu, w 1840 i 1846 w Lipsku,1854 i 1860 w Halle, w 1855 bez apokryfów w Poznaniu, w 1857, 1861, 1863, 1864, 1865, 1873 w Berlinie, w 1867 w Wiedniu, w 1869, 1875, 1876, 1879, 1889, 1890, 1921, 1924, 1928, 1934 i 1937w Warszawie, w 1920 w Londynie, w 1899 i 1919 r. w Ameryce, a także w 1944 w Genewie.

Nowy Testament Biblii Gdańskiej wydany został później w roku 1686 w Amsterdamie pod zmienionym tytułem: Nowy Testament to jest wszystkie pisma Nowego Przymierza z greckiego języka na polski znowu wiernie przełożone przez niektóre sługi Słowa Bożego. Kolejne jego wydania:1708 w Brzegu (z dodatkiem modlitw, pieśni i nauk katechizmowych), 1727, 1728 (to wydanie zawierało summariusze Sebestiana Schmida i glossy Marcina Lutra) i 1832 w Lipsku, 1834, 1852,1920 (Cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie), 1929 (wydanie wraz z Księgą Psalmów) i 1937 w Warszawie, 1867 w Berlinie (wydanie wraz z Księgą Psalmów), 1873 w Londynie (Ewangelie i Dzieje Apostolskie), 1881, 1882, 1883 (wydanie wraz z Księgą Psalmów) i 1918 (wydanie wraz z Księgą Psalmów) w Wiedniu.

Biblia Gdańska pozostawała głównym przekładem używanym przez polskich ewangelików iewangelicznych chrześcijan do roku 1975, to jest do wydania Biblii Warszawskiej.

Pierwsze wydania Biblii Gdańskiej zawierały także księgi uznawane przez protestantów za apokryfy(część z nich w terminologii katolickiej jest określana jako księgi deuterokanoniczne, część – 3 Księga Machabejska, 3 i 4 Księga Ezdrasza oraz Modlitwa Manassesa – jest również uznawana za apokryfy), które umieszczano pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Współczesne wydania nie kontynuują tej tradycji.

Treść wydania oryginalnego

Jakkolwiek obecne wydania Biblii Gdańskiej ograniczają się do protestanckich kanonicznych ksiąg biblijnych, wydanie oryginalne zawierało również przekład apokryfów (część z nich uznawanych w katolicyzmie za tzw. księgi deuterokanoniczne), a także pieśni, objaśnienia, wykładnię wiary chrześcijańskiej etc. Poniższa lista zgodna jest z kolejnością stron w wydaniu oryginalnym:

Przedmowy

Najjaśniejszemu Panu a Panu Władysławowi Zygmuntowi, z łaski Bożej obranemu Królowi Polskiemu...

Oświeconemu Książęciu a Panu Jego Książęcey Mości, Panu Chrysztofowi Radziwiłłowi...


Współczesność

Obecnie Biblię Gdańską wydaje Towarzystwo Biblijne w Polsce. Przekład ten, mimo częściowego wyparcia go współczesnymi tłumaczeniami (głównie Biblią Warszawską), cieszy się nadal w różnych kręgach protestanckich (szczególnie konserwatywnych) opinią „najwierniejszego” i najbardziej dosłownego wśród polskich Biblii. O jego popularności świadczą też pokaźne nakłady.

Śląskie Towarzystwo Biblijne przygotowuje nowy przekład Biblii oparty na rozwiązaniach Biblii Gdańskiej (tzw. Nową Biblię Gdańską).

Wydawnictwo „Na Straży” wydało Biblię Gdańską w systemie Stronga (Nowy Testament – 1996; Stary Testament – 2004), gdzie każdemu słowu (zgodnie z wydaniem Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego z 1959 r.) został przypisany numer (odsyłacz) do konkordancji wyrazów hebrajskich i aramejskich Stronga oraz do konkordancji wyrazów greckich Stronga (wydanych również przez wydawnictwo „Na Straży”).

Fundacja Wrota Nadziei jest w trakcie pracy nad nowym wydaniem Biblii Gdańskiej z uwspółcześnioną gramatyką i słownictwem (dostępny Nowy Testament).Strona tytułowa protestanckiej Biblii Gdańskiej (1632)

Biblia Nieświeska

opublikowane: 7 cze 2010, 13:29 przez Biblia Święta

Biblia Nieświeska to polskie tłumaczenie całego Pisma Świętego z języków oryginalnych, dokonane przez Szymona Budnego na użytek braci polskich. Została ona wydrukowana w 1572 wZasławiu lub Uzdzie przez Macieja Kawęczyńskiego.

Szymon Budny, jako gorliwy wyznawca antytrynitaryzmu, był przeciwny Biblii Brzeskiej, wydanej w1563 przez polskich kalwinistów. Uważał, że przeinaczono w niej określenia, dotyczące Jezusa (który wg Budnego był tylko doskonałym człowiekiem, a nie Bogiem). Z tego powodu Budny rozpoczął "poprawianie" tekstu Biblii Brzeskiej, ale wkrótce porzucił ten plan i rozpoczął własne tłumaczeniehebrajskiego i greckiego oryginalnego tekstu Biblii i apokryfów. Jego wersja okazała się językowo znacznie słabsza od Biblii Brzeskiej, ponieważ Budny wprowadzał liczne hebraizmy i neologizmy. Dodatkowo zarzucano mu sympatie do judaizmu oraz fałszowanie tekstu (ponieważ usuwał wszystkie odniesienia do boskości Jezusa, uważając je za późniejszy dodatek). To sprawiło, że Biblia Nieświeska znajdowała czytelników prawie wyłącznie wśród braci polskich. Imię Boże w formie "Jehowa" występuje w całym Starym Testamencie oraz 11 razy w Nowym Testamencie (Ewangelia Mateusza 1,20; 1,22; 1,23; 2,13; 2,15; 2,19; 4,7; 4,10; 5,35; 22,37; 44).

Budny wyrzekł się autorstwa tego dzieła z powodu zmian, jakie bez jego wiedzy wprowadzili wydawcy do tekstu. Ponownie wydał przekład Nowego Testamentu pod swoim nazwiskiem w Łosku w 1574. Większość egzemplarzy Biblii Nieświeskiej zaginęła w okresie kontrreformacji.

Uzupełnieniem pracy Budnego było tłumaczenie na język polski Nowego Testamentu w 1577 przez Marcina Czechowica również na użytek braci polskich.

Źródło: artykuł [Biblia Nieświeska] w Wikipedii na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach

Słowo Życia

opublikowane: 7 cze 2010, 13:26 przez Biblia Święta

Słowo Życia - protestancki przekład Nowego Testamentu, powstały w środowisku ewangelicznym, którego założeniem jest oddanie przesłania Jezusa Chrystusa we współczesnym, zrozumiałym języku. Nie jest to klasyczny przekład, gdyż z uwagi na daleko idący dynamizm, sami tłumacze uważają go za parafrazę tekstu. Wydany został w 1989 r. przez Instytut Wydawniczy „Agape”.

Źródła

Słowo Życia zostało opracowane na podstawie anglojęzycznego przekładu z języka greckiego –Living New Testament i równoległych różnojęzycznych tłumaczeń dokonywanych przez Living Bible International – szwedzką organizacją biblijną, specjalizującą się w przekładach dynamicznych.

Charakterystyka

Nadrzędnym celem przekładu było oddanie tekstu Nowego Testamentu w języku zrozumiałym dla przeciętnego człowieka. Osiągnięto to poprzez rozszerzanie tekstu tam, gdzie w oryginale użyte zostały skróty myślowe, oddanie idiomów biblijnych w języku życia codziennego, odstąpienie od tradycyjnego języka i wyrażeń, a także usystematyzowanie logiczne myśli i wątków w konkretnych tekstach. Ponadto zastąpiono słowa-klucze, takie jak „usprawiedliwienie”, „sprawiedliwość”, „odkupienie”, „wybrani”, czy „święci”, w których skondensowano wiele głębokich myśli zestawem słów przedstawiających w sposób opisowy poruszane zagadnienie.

Ostatni akapit przedmowy tak określa przesłanie Słowa Życia:

Jeśli tłumaczenie to pomoże uprzystępnić głębokie i często złożone myśli Słowa Bożego
 i pozwoli lepiej zrozumieć i stosować tekst Nowego Testamentu, pogłębiając tym samym
 chrześcijańskie życie jego czytelników i ułatwiając im naśladowanie Pana,
 to książka ta osiągnęła swój cel.

Każdą księgę poprzedza krótki wstęp zawierający zwięzły zbiór informacji o każdej księdze (autorstwo, miejsce napisania, czas napisania, streszczenie i tematykę).

Wykorzystanie

Przekład ten upowszechniany jest przez większość wyznań ewangelicznych, a w pracy nad jego przygotowaniem brały udział różne Kościoły protestanckie, np. Kościół Zielonoświątkowy (wydawnictwo „Agape”), czy Kościół Chrześcijan Baptystów (przedmowę do przekładu napisał pastorBilly Graham). Wykorzystywany jest głównie w ewangelizacji.

Wydania 

  • 1989 - wydanie pierwsze 
  • 1991 - wydanie w nowej okładce


Treść przekładu w serwisie Bibelserver.de (różni się od wydań drukowanych)

Oficjalna strona Instytutu Wydawniczego „Agape”

Nowy Testament, Współczesny Przekład

opublikowane: 7 cze 2010, 13:19 przez Biblia Święta   [ zaktualizowane 7 cze 2010, 14:26 ]

Nowy Testament, Współczesny Przekład – protestanckie tłumaczenie Nowego Testamentu zjęzyka greckiego na współczesny język polski. Opracowane przez Komisję Przekładu Nowego Testamentu, z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego.

Charakterystyka

Polski Nowy Testament został opracowany według reguł jakie przyjęto w stosunku do przekładów współczesnych na inne języki, np. język angielski – Good News for Modern Man, język niemiecki –Die Gute Nachricht, język francuski - Bonne Nouvelles Aujourd’hui. W tłumaczeniu zastosowano zasadę ekwiwalencji dynamicznej. Podstawą przekładu był tekst grecki The Greek New Testament, K. Aland, M. Black, C. M. Martini, B. M. Metzger i A. Wikgren, wydanie III z 1975 r.

W przekładzie pojawia się imię Boże w formie Jahwe (Ewangelia Łukasza 1:78).

Fragment przekładu

Fragment Współczesnego Przekładu Nowego Testamentu:

Quote-alpha.png
Gdy tylko powiał południowy wiatr, podnieśli kotwicę i popłynęli wzdłuż wybrzeży Krety z nadzieją, że powiodą się ich zamiary. Wkrótce jednak od strony lądu zerwał się huraganowy wiatr o nazwie Eurocyklon. Statek uderzony porywem wichru nie mógł utrzymać kursu i od tej chwili byliśmy zdani na łaskę fal. Pędzeni wiatrem w pobliżu wysepki Klaudy, tylko z wielkim trudem zdołaliśmy zabezpieczyć szalupę. Po wciągnięciu jej na pokład zabrano się do umacniania burt linami. Potem, w obawie, żeby nie wpaść na mielizny Syrty, trzeba było rzucić dryfkotwę i tak nas niosło.
Dzieje Apostolskie 27:13-17

Tłumacze

Współczesny Przekład Nowego Testamentu opracowany został przez międzywyznaniowy zespół duchownych różnych kościołów protestanckich w Polsce. Ostatecznie tekst został zweryfikowany przez komisję w składzie: ks. prof. dr W. Benedyktowicz (przewodniczący), ks. doc. Dr E. Bałakier, ks. prof. dr J. B. Niemczyk, ks. W. Preiss, ks. B. Tranda (częściowo).

Daty wydań

  • 1975 r. – Ewangelia Mateusza 
  • 1978 r. – Cztery Ewangelie 
  • 1991 r. – Nowy Testament

Biblia Ewangeliczna, Przekład literacki

opublikowane: 7 cze 2010, 13:17 przez Biblia Święta

Biblia Ewangeliczna, Przekład literacki - to protestancki przekład Pisma Świętego na współczesny język polski. Jest drugim przekładem Pisma Świętego dokonanym przez Ewangeliczny Instytut Biblijny z języków oryginalnych. Autorami przekładu są pastor Piotr Zaremba oraz Anna Haning.

Do 2006 na stronach internetowych Instytutu opublikowano (w postaci plików PDF) jedynie trzy ewangelie: Marka, Łukasza i Jana. Te same ewangelie wydane zostały jako broszurki przez Ligę Biblijną.

W 2007 opublikowano także w formie PDF Ewangelię Mateusza oraz List do Galatów, zaś w listopadzie nakładem Ligi Biblijnej ukazał się cały Nowy Testament.


Biblia Ewangeliczna, Przekład dosłowny

opublikowane: 7 cze 2010, 13:16 przez Biblia Święta   [ zaktualizowane 7 cze 2010, 14:26 ]

Biblia Ewangeliczna, Przekład dosłowny - to protestancki przekład Pisma Świętego na współczesny język polski, jeden z dwóch dokonanych przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Charakteryzuje się wiernością tekstowi oryginalnemu. Powstał w środowiskuchrześcijaństwa ewangelicznego.

Przekład jest udostępniony na stronie internetowej Instytutu w formie plików PDF. Tekst przekładu uzupełniony jest o komentarz filologiczny i kulturowy. Do 2006 opublikowano jedynie Nowy Testament.

Treść przekładu na stronach EIB

Nowy Testament i Psalmy w przekładzie Bolesława Goetze

opublikowane: 7 cze 2010, 13:13 przez Biblia Święta

Nowy Testament i Psalmy w przekładzie Bolesława Goetze – protestancki przekład Nowego Testamentu powstały w okolicach 1860 roku przy współpracy kilku tłumaczy związanych z braćmi Plymuckimi oraz później dołączona Księgi Psalmów na język polski. Przekładu dokonano z języków oryginalnych w XIX w. W zakresie Nowego Testamentu korzystano z textus receptus, zgodnie z zaleceniami wydawcy. Przekład zawiera Comma Johanneum. Jest to przeklad wydawany wielokrotnie zarowno przez Trynitarne Towarzystwo Biblijne, jak i Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, czy w latach 1970-1980 przez Zjednoczony Kościół Ewangeliczny jako NT lub NT i Psalmy, zwany Nowym Przekladem Warszawskim, pełna nazwa przekładu to "Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z Języka Greckiego na Nowo Przelozony z Tłomaczeniem Polskiem z Roku 1632 porownany". Dzieło wydane zostało po raz pierwszy przez Trynitarne Towarzystwo Biblijne w Londynie, około 1860 r. Od tego czasu ukazało się kilka wydań przekładu i kilka edycji przekładu. Nazwisko Bolesława Goetze wiąże się z ostatnią edycją tego przekładu wykonaną w połowie XX w. i wydaną wraz z jego przekładem Psalmów (przez ZKE) lub jako sam NT (przez Trynitarne Towarzystwo Biblijne).

Tekst Nowego Testamentu został uwspółcześniony i jest opublikowany w Internecie.


Nowy Testament w przekładzie Marcina Czechowica

opublikowane: 7 cze 2010, 13:11 przez Biblia Święta

Nowy Testament w przekładzie Marcina Czechowica – to protestanckie tłumaczenie Nowego Testamentu, dokonane pod wpływem teologii braci polskich. Tłumacz był pastorem małego zboru wLublinie. Przekład wydany został w Rakowie w 1577 r. Zarówno sposób rozwiązań translatorskich, jak i uwagi mają charakter ariański. Zauważalny jest także wpływ i styl Biblii Brzeskiej. Dzieło było wykorzystywane, zgodnie ze swym przeznaczeniem, przede wszystkim w zborach braci polskich.

1-10 of 12