Уважаеми участници в ННКФ - Пловдив 2014,

материалите от конференцията са вече отпечатани в Bulgarian Chemical Communications. Електронната версия скоро ще бъде достъпна на интернет сайта на списанието.
Участниците от София могат да получат своето копие от BCC vol. 47B на хартиен носител от СФБ - клон София (бул. "Джеймс Баучер" 5)

За повече информация: тел. 02/816-16-84 и 02/862-76-60НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА - ПЛОВДИВ 2014 г.

10 - 12 октомври 2014 г.

Организатори:
Физически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Съюз на физиците в България - клон Пловдив и клон София

     Целта на настоящата „Националната научна конференция по физика – Пловдив 2014“ е да представи актуалните научни постижения на българските и световни учени, работещи в различните физични направления.

     За участие в конференцията се допускат само доклади, съответстващи на поставената цел. Подробности относно регламента и процедурата за приемане на докладите е дадена в раздел „Публикуване“.

     Приветствия към участниците в конференцията при нейното откриване отправиха:
проф. д-р Невена Милева, зам.-ректор на Пловдивски университет;
Стефан Стоянов, зам.-кмет на Община Пловдив по дейност "Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики";
акад. Александър Петров, председател на Съюза на физиците в България;
проф. Симеон Василев, председател на Съюза на учените в България, клон Пловдив;
доц. д-р Лиляна Колаклиева, директор на Централна лаборатория  по приложна физика, Пловдив
проф. дфн Александър Драйшу, декан на Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
доц. д-р Желязка Райкова, декан на Физическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"
    Поздравителни адреси бяха изпратени от:
доц. д-р Румяна Коларова, министър на образованието и науката;
ст. н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на Държавната агенция по ядрено регулиране.