หน้าแรก

📌 ประกาศ!! 
👉เนื่องจากวิกฤตการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการเลื่อนการเปิดเทอม 
รวมทั้งมีมาตการป้องการโรคหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการทำโครงานและการจัดประกวดโครงงาน ทางสสวท. ได้พิจารณาแล้ว จึงของดการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ปี 2563 นี้Thailand STEM Festival 2017
Moving Forward Thailand 4.0 by STEM Education


ประกาศผลการแข่งขัน

งาน Thailand STEM Festival 2017

        ประกาศผลการแข่งขัน  (CLICK)

1. ผลการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับประถมศึกษา  (CLICK)

2. ผลการแข่งขันประกวดโครงงาน IPST Link ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (CLICK)

3. ผลการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (CLICK)

4. ผลการแข่งขัน STEM Contest 1  (CLICK)

5. ผลการแข่งขัน STEM Contest 2  (CLICK)

6. ผลการแข่งขัน STEM Contest 3  (CLICK)

7. ผลการแข่งขัน STEM Contest 4  (CLICK)

8. ผลการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทอัตราร่อน ระดับประถมศึกษา  (CLICK)

9. ผลการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับประถมศึกษา  (CLICK)

10. ผลการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา 3 ระดับ (ประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย)  (CLICK)

11. ผลการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ ปล่อยอิสระ

                    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (CLICK)

    

          

              12. ผลการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ 

                    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (CLICK)

   
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
และร่วมกิจกรรม Online 
**********************

  • เขียนโปรแกรม Scratch ระดับประถมศึกษา 
  • เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ Robot ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประกวดโครงงาน IPST Link ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • เครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับประถมศึกษา
  • เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ระดับประถมศึกษา
  • เครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.ต้น
  • เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.ต้น 
  • โครงงานสะเต็มศึกษา ระดัมประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย
  • STEM CONTEST ประถมต้น/ประถมปลาย/ม.ต้น/ม.ปลาย         เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรม
**********************