หน้าแรก

        "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความสวยงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


    วัตถุประสงค์ของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดี รักธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในอนาคต
 • เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพืชพรรณ พันธ์ไม้ที่หลากหลาย
 • เพื่อให้นักเรียนรักต้นไม้ รู้จักวิธีดูแลบำรุงรักษาพืชพรรณ ตามหลักวิชาการ
 • เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ของพืชแต่ละชนิด
 • เพื่อให้นักเรียนรักและหวงแหนพันธุ์พืชไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่า ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักและเรียนรู้สืบต่อไป
 • เพื่อใช้เป็นสถานศึกษา ที่มีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรู้โดยมีธรรมชาติ เป็นสื่อการเรียนรู้จริง
 • เพื่อ ให้ครู บุคลากร และนักเรียนรวมทั้งบุคคลทั่วไป เล็งเห็นถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าของพันธุ์พืช และได้มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์พืชพรรณ
 • เป็นการส่ง เสริมเพื่อให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อศึกษาเรียนรู้จาก ประสบการณ์ เช่น การพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงาน และรับความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริและไป ศึกษาธรรมชาติที่ป่าพรุสิริธรแล้วนำมาบูรการจัดปลูกพืชพรรณในโรงเรียน

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ในวันสัปดาห์ต้นไม้แห่งชาติ ปี 2558 งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2558  เป็นประจำทุกปี  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ  บริเวณด้านข้างอาคาร 8  (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558  โดย  ดร. ประยงค์  แก่นลา  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพิ่มสีเขียวให้แก่โรงเรียน  ซึ่งคณะครู  นักเรียน และนักการ ร่วมใจกันลงมือลงแรงปลูกต้นไม้กัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้หายาก ใกล้จะสูญพันธุ์  พืชสมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ
  ส่ง 20 พ.ค. 2558 22:58 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย งานโครงการพิเศษ โรง เรียนเบ็ญจะะมมหาราชจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  เนื่องวันสิ่งแวดล้อมไทย  ซึ่งตรงกับวันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปี  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งสิ่งแวดล้อมไทย  ในการนี้  ดร.ประยงค์  แก่นลา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้เชิญคณะครูและนักเรียน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ที่บริเวณสนามหญ้าด้านข้างอาคารศูนย์กีฬาเพื่อความเป็น สิริมงคล ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย
  ส่ง 8 ธ.ค. 2557 02:43 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • ฝึกอบรมปฏิบัติการ"งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"ของนักเรียนแกนนำ ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมพิเศษ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "การฝึกอบรมการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของนักเรียนแกนนำ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (๒ วัน) ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โดย ดร.ประยงค์ แก่นลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายอิทธิพล หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดตามลำดับ  ทั้งนี้นักเรียนแกนนำของโรงเรียนได้รับความรู้อย้างเต็มเปี่ยมจากคณะวิทยากร ๔ ท่าน ดังนี้....นางจำลองลักษณ์ ดวงประสาท (ครูจากโรงเรียนลำดวนพิทยาคม) , นางพรรทิพา วงศ์จันทร์ (ครูจากโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาคม) , นางกัญชพร ต้นแก้ว (ครูจากโรงเรียนวาร ...
  ส่ง 2 ธ.ค. 2557 19:48 โดย PRASERT CHAISANG
 • ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2556     โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ในสัปดาห์วันต้นไม้แห่ง ชาติ ปี 2556 เนื่องจากวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ และในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช โรงเรียนจึงรณรงค์ขอบริจาคต้นไม้ท้องถิ่น ต้นไม้หายากที่จะสูญพันธุ์ พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับฯ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนโดยขอเชิญคุณครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ร่วมปลูกต้นไม้ ด ...
  ส่ง 2 ธ.ค. 2557 19:51 โดย PRASERT CHAISANG
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »