หน้าแรก

         โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาได้จัดทำสารสนเทศ   โดยรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่าย จัดทำสถิติ วิเคราะห์  สรุปผล และนำเสนอข้อมูลของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกเพื่อดูแนวโน้มการพัฒนาโรงเรียน  เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานตามแผนงานและโครงการของโรงเรียนต่อไป
หน้าเว็บย่อย (1): รวมเกียรติบัตร 2557