หน้าแรก

คำแนะนำในการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก  จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

1. เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิจารณา
ส่งเอกสาร จำนวน 10 ชุด (download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์นี้) และโครงการร่างการวิจัยใช้ Font TH Sarabun PSK ตัวอักษร ขนาด 14 และเย็บเฉพาะมุมบนซ้ายมุมเดียว
1.1 NV ERB 01 บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา
1.2 NV ERB 02 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
- โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Protocol)
1.3 NV ERB 03 แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย
- หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย เช่น Human subject protection, GCP training certificate (clinical trial only)
1.4 NV ERB 04 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
- NV ERB 04 เอกสารชี้แจงข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
- NV REB 04.1 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (ด้านสังคมศาสตร์/ พฤติกรรมศาสตร์)
1.5 NV ERB 05 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยเป็นอาสาสมัครเด็กอายุ ๗ – ๑๒ ปี
1.6 NV ERB 06 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
- NV ERB 6.1 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (ด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์)
1.7 NV ERB 07 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ ๗ – ๑๒ ปี
1.8 NV ERB 08 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ ผู้ปกครอง
2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูล/แบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ (จำนวน 10 ชุด) 
3. บันทึกข้อความจากกองหรือหน่วยงาน (จำนวน 1 ชุด) ตัวอย่าง... 
4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนยา (ยาที่ยังไม่ผ่านการรับรองอาหารและยาจากประเทศอื่น เคยถูกทดลองกับคนมาก่อนหรือไม่ แนบเอกสารอ้างอิง) ค่าชดเชยแก่อาสาสมัคร สิ่งตีพิมพ์ สื่อ เป็นต้น 
5. แผ่นซีดี หรือ ดีวีดี ที่มีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ของโครงร่างการวิจัยทั้งหมด [ข้อ 1. – ข้อ 4. ] ในรูป Word และ PDF file (จำนวน 1 แผ่น)


หมายเหตุ :
1) ขอให้ผู้วิจัยระบุฉบับที่......... และลงวันที่......... ในเอกสารโครงร่างการวิจัยทุกแบบฟอร์ม ทุกหน้า 
2) ขอให้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ ส่งอิเล็กทรอนิกส์ File ทาง E-mail เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยื่นเสนอพิจารณา 
3) การรับรองโครงการวิจัยจะรับรองได้ก็ต่อเมื่อโครงการวิจัยดังกล่าวยังไม่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มก่อนที่จะส่งเข้ารับการพิจารณาเท่านั้น

ประกาศ... การพิจารณาโครงร่างการวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กำหนดประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน ........ ณ ห้องวิจัย ชั้น 4 อาคารเรียน 2 วพบ.นพรัตน์วิชระ เวลา ....................... น.
ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน .......................... วัน............... ที่.................. เดือน............พ.ศ.................