โครงสร้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

นายพิภพ  ดีแพ
วิทยาจารย์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
pipop@bcnnv.ac.th
น.ส. นพวรรณ อาษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
noppawan@bcnnv.ac.th
นายพุทธรักษ์ มุลเมือง
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
phutta@bcnnv.ac.th