งานพัสดุ - ครุภัณฑ์อาจารย์นันทิยา   ปรียาเสถียร
(หัวหน้างาน)
งานพัสดุ - ครุภัณฑ์
Email 


 คุณชตาทิพย์ บัวลอย
นักวิชาการพัสดุ
E-mail chatathip@bcnnv.ac.thคุณวินิจ   เมืองดู่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
E-mail winit@bcnnv.ac.th