ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (เกณฑ์สำคัญ)

เกณฑ์มาตรฐานผลการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 1) มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการบริหาร     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการบริหารโดยผู้บริหารใช้ระบบสารสนเทศในการบริหาร 2 ระบบดังนี้
    1.ระบบ PIEiS / EIS รายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (4-1-1)   มีรายละเอียด ดังนี้
    1.1 ด้านการบริหารงานบุคคล มีรายละเอียดรายงานการแสดงจำนวน ร้อยละของบุคลากรจำแนกตามด้านต่างๆ รายงานแจกแจงรายละเอียดบุคลากรรายบุคคล  รายงานการประชุม อบรม สัมมนา รายงานชื่อบุคลากรสายสนับสนุน รายงานกราฟสรุปจำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ รายงานสรุปจำนวนวันลาประเภทต่างๆตามปีงบประมาณ (4-1-2)  ซึ่งจะช่วยในการบริหารทำให้ทราบว่าบุคลากรมีการเข้ารับพัฒนาตนเองในแต่ละปีการศึกษาตามเกณฑ์หรือไม่เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการนำไปดำเนินการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์
    1.2 ด้านการเงินการงบประมาณ มีรายงานแผนปฏิบัติการประจำปีจำแนกตามแผนยุทธศาสตร์  รายงานการจัดสรรงบประมาณประจำปีแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์  รายงานการจัดสรรงบประมาณประจำปีจำแนกตามกลุ่มงานและแหล่งงบประมาณ  รายงานการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามยุทธศาสตร์จำแนกตามแผนงานและแหล่งงบประมาณ  รายงานการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามยุทธศาสตร์จำแนกตามแผนงานและแหล่งงบประมาณแบ่งตามไตรมาส  รายงานการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามพันธกิจ  รายงานการเปรียบเทียบจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามยุทธศาสตร์แบ่งตามไตรมาส การจัดสรรงบประมาณประจำปีแบ่งตามแหล่งของงบประมาณ(4-1-3) สารสนเทศช่วยในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานและการใช้งบประมาณเพื่อช่วยให้การบริหารงานสอดคล้องและเป็นไปตามแผน
    2. ระบบพัสดุ ครุภัณฑ์(4-1-4) เป็นฐานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ทั้งหมดของวิทยาลัยเพื่อช่วยในการบริหารการจัดการครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสามารถแสดงจำนวนครุภัณฑ์ สถานที่ที่ใช้หรือจัดเก็บครุภัณฑ์ วันที่ซื้อและวันที่หมดอายุการใช้งานได้ สามารถช่วยในการพิจารณาการจัดซื้อ จัดหาทดแทน
4-1-1 ระบบ PIEiS/EIS รายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง


4-1-2 ระบบบุคลากรและระบบพัฒนาบุคลากร


ระบบพัฒนาบุคลากร
4-1-3 ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี และระบบกำกับงบประมาณ

ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี


ระบบกำกับงบประมาณ4-1-4 ระบบพัสดุ ครุภัณฑ์

ระบบพัสดุครุภัณฑ์
2) มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการเรียนการสอน     วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยผู้บริหารใช้สารสนเทศ ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา (4-2-1) ประกอบด้วยหลักสูตรที่เปิดสอน โปรแกรมการศึกษา รายงานการแสดง มคอ.2 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาจำแนกตามปีการศึกษา กราฟแสดงร้อยละของช่วงเกรดเฉลี่ยที่ต่ำกว่า 2.50 นักศึกษาจำแนกตามช่วงเกรด กราฟแสดงร้อยละของผู้สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ช่วยในการพิจารณาการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร  การรับนักศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ภาระงานของอาจารย์(4-2-1)ช่วยในการตัดสินใจด้านการเรียนการสอนโดยใช้พิจารณาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีการศึกษา การบริหารจัดการการเรียนการสอนที่ไม่ทับซ้อนกันและนำมาใช้ในการกำหนดภาระงาน การมอบหมายงาน และการใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4-2-1  ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

3) มีระบบและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการวิจัย     วิทยาลัยมีระบบ PIEiS / EIS รายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง ด้านการวิจัย (4-3-1) ประกอบด้วยรายงานจำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเภทผลงานวิจัย รายงานจำนวนผลงานวิชาการจำแนกตามประเภทผลงานวิชาการ รายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และรายงานผลงานวิชาการในลักษณะตำรา หนังสือหรือบทความวิชาการเพื่อใช้ประกอบการกำหนดทิศทางและจำนวนของการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและใช้ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน4-3-1 ระบบ PIEiS/EIS รายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง ด้านการวิจัย

3.1 รายงานจำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเภทผลงานวิจัย
3.2 รายงานจำนวนผลงานวิชาการจำแนกตามประเภทผลงานวิชาการ
3.3 รายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
3.4 รายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และรายงานผลงานวิชาการในลักษณะตำรา 4) มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการบริการวิชาการ    วิทยาลัยมีระบบ PIEiS / EIS รายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง  ด้านบริการวิชาการแก่สังคม (4-4-1) มี ข้อมูลรายงานกราฟแสดงจำนวนโครงการบริการวิชาการตามประเภทการบูรณาการ  รายงานการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแยกรายคน และจำนวนอาจารย์ บุคลากรที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม หลักสูตร โครงการ กิจกรรมในแต่ละปีเพื่อช่วยในการจัดทำแผนการบริหารบุคลากรในการเข้ามีส่วนร่วมในการบริการวิชากรแก่สังคมและนำข้อมูลมาใช้พัฒนากิจกรรมโครงการที่จะดำเนินการบริการวิชาการแก่สังคมและใช้ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน4-4-1 ระบบ PIEiS / EIS รายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

4.1 รายงานกราฟแสดงจำนวนโครงการบริการวิชาการตามประเภทการบูรณาการ
4.2 รายงานการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแยกรายคน
4.3 จำนวนอาจารย์ บุคลากรที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม หลักสูตร โครงการ กิจกรรมในแต่ละปี
 5) มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    วิทยาลัยมีระบบ PIEiS / EIS รายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (4-5-1) มีรายงานกราฟแสดงจำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามประเภทการบูรณาการ รายงานการเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแยกรายคน จำนวนอาจารย์ บุคลากรที่เข้าร่วมในโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละปีเพื่อช่วยในการจัดทำแผนการบริหารบุคลากรในการเข้ามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและนำข้อมูลมาใช้พัฒนากิจกรรมโครงการที่จะดำเนินการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและใช้ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน4-5-1 ระบบ PIEiS / EIS รายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.1 รายงานกราฟแสดงจำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามประเภทการบูรณาการ
5.2 รายงานการเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแยกรายคน
5.3 จำนวนอาจารย์ บุคลากรที่เข้าร่วมในโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละปี