กลุ่มวิชาการ

ประกอบด้วยส่วนงานดังนี้

1. งานประกันคุณภาพและควบคุมภายใน
2. งานจัดการศึกษา
3. งานพัฒนานักศึกษา ให้คำปรึกษาและทุนการศึกษา
4. งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา