หน้าแรก

  BCNC Academic Resource Center :   Knowledge Management  

ทำไมหน่วยงานหรือองค์กรถึงต้องการเครื่องมือ KM

องค์กรต้องการ KM สำหรับใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเผชิญการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งความซับซ้อน โดยการยกระดับการใช้ประโยชน์จากคนและทรัพยากรด้านความรู้ขององค์กรและของภายนอกองค์กรตัวอย่างความท้าทายที่ทำให้ต้องการเครื่องมือ KM ได้แก่   
                         

  KM ระบบนิเวศแห่งความรู้  

เครื่องมือ KM เป็นเครื่องมือจัดการ "ระบบนิเวศแห่งความรู้" อันเป็นระบบความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างคน (people) กระบวนการ (process) เทคโนโลยี และเนื้อความรู้ (content)  Ref.: Standards Australia. Knowledge management - a guide. AS 5037 - 2005