หน้าแรก

ท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแบบ google meet สามารถเช็ค e-mail เพื่อรับ link เข้าห้องได้แล้วค่ะ

 ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.
link youtube live ห้อง 1 นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) คลิกที่นี่

link youtube live ห้อง 2 นำเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก คลิกที่นี่