แบบประเมิน

วันจันทร์ที่ 1 ก.ค.62   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กรมรบพิเศษที่ 5
วิทยากร : กรมรบพิเศษ

คลิก >> link


วันอังคารที่ 2 ก.ค.62  กิจกรรมแนะนำตนเอง  “บอกตัวตนใน ๒ นาที”
วิทยากร : อ.ดร.ปลื้มจิต โชติกะ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ


คลิก >> link


วันศุกร์ที่ 5 ก.ค.62  การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยากร : อ.เงาะ นายระพีพล ทับทิมทอง


คลิก >> link


วันอังคารที่ 9 ก.ค.62  แนวคิดและกระบวนการ CBL 
วิทยากร : อ.ดร.ปลื้มจิต โชติกะ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

คลิก >> link


วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค.62 พัสดุการบริหารด้านการเงินการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
วิทยากร : คลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่
คลิก >> link
 

วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค.62 การพัฒนาบุคลิกภาพ
วิทยากร :พลตรี ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล อดีตผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

คลิก >> link
  
วันอังคารที่ 2 ก.ค.62   ยุทธศาสตร์สาธารณสุข ๒๐ ปี การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  การปลูกฝังค่านิยม MOPH  

คลิก >> link


วันพุธที่ 3 ก.ค.62  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ และการบริหารเชิงกลยุทธ์:  การวางแผนยุทธศาสตร์แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาการบริหารงานสาธารณสุข
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

คลิก >> link


วันเสาร์ที่ 6 ก.ค.62  เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบสุขภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
วิทยากร : ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  
นายแพทย์สาธารณสุข จ. สุโขทัย

คลิก >> link


วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค.62 การบริหารความขัดแย้ง
วิทยากร : คุณสุกานดา เมฆทรงกลด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร

คลิก >> link


วันศุกร์ที่ 19 กค.62 ภาวะผู้นำยุคใหม่ 
(Facilitative Leadership) กับการบริหาร-
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ / 
กระบวนการคิดในการตัดสินใจทางการบริหาร
วิทยากร : นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล 
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1

คลิก >> link


วันจันทร์ที่ 22 กค.62  หลุมพรางทางการบริหาร             วิทยากร : นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

คลิก >> link


วันพฤหัสบดีที่ 25 กค.62 
เสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกาย ( Post – test )              ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิก >> link


วันอังคารที่ 2 ก.ค.62   พัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย  (Pre – test)
วิทยากร : ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
คลิก >> link


วันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ค.62  การบริหารเชิงกลยุทธ์: เครื่องมือการบริหารจัดการ (Tool & Technical  Management)   และ การบริหารเชิงกลยุทธ์ : วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
คลิก >> link


วันจันทร์ที่ 8 ก.ค.62  ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร
วิทยากร : นพ.พิษณุ  ขันติพงษ์  อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน


คลิก >> link


วันจันทร์ที่ 15 กค.62  
ภาษาอังกฤษในการทำงานด้านสาธารณสุข
วิทยากร : อาจารย์สาคร เรือนไกล

คลิก >> link


วันศุกร์ที่ 19 กค.62  Smartphone กับการทำงาน
ในยุคปัจจุบัน 
วิทยากร : คุณศุภฤกษ์ วนพานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลิก >> link


วันอังคารที่ 23 กค.62 ภาวะผู้นำกับความเป็นมนุษย์
               (Employee Experience management)               
วิทยากร : ดร.นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
คลิก >> link


Comments