แบบประเมิน


แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย/อภิปราย

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับระดับต้น


วันที่ 29 เมษายน 2562

     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์    

กรมรบพิเศษที่ ๕  
วันที่ 30 เมษายน 2562

การพัฒนาบุคลิกภาพ

รองศาตราจารย์ ดร.เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://gg.gg/drma6 


วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล   คณบดีคณะสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://gg.gg/drxi0


วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

การพัฒนาสมรรถนะทางกาย

ผส.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์


การพัฒนาบุคลิกภาพ (ต่อ)

รองศาตราจารย์ ดร.เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://gg.gg/drma6 


วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

การบริหารเชิงกลยุทธ์

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

http://gg.gg/dtlguวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

การบริหารพัสดุและการบริหารงานการเงิน   

สำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่

http://gg.gg/dtmnl 


วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

การคิดอย่างเป็นระบบ

อ.ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน  หัวหน้างานกลุ่มงานบริการวิชาการ วพบ.ชม.

http://gg.gg/dtvwi

ทักษะการวิเคราะห์งานและการประยุกต์ใช้แนวิคด R2R ในการพัฒนางาน

อ.ดร.ปลื้มจิต โชติกะ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย วพบ.ชม.


วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เทคนิคบริหารงาน : การบริหารงาน การสอนงาน การควบคุม กำกับติดตามและประเมินผลการทำงาน

นางสาวศรัญญา  อินต๊ะเชื้อ สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดลำปาง


การจัดการกำลังคนและเครือข่าย

 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่วันที่ 11พฤษภาคม 2562

การพัฒนาบริหารตามแนวคิดปรัชญาพอเพียง : ห้วยฮ่องไคร้วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขององค์กรต้นแบบ PCC สารภี


http://gg.gg/dx1jj


วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร (ลีลาศ)วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

การจัดการระบบข้อมูลเชิงบริหาร (MIS)และ อนาคตเทคโนโลยีกับระบบสุขภาพ

นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

การประสบการณ์การบริหารจัดการกำลังคนและเครือข่าย

นพ.จรัส  สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี
     Comments