วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

เปิดรับสมัครเข้าอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

าขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 12

ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562


หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์จากสภาการพยาบาล 50 หน่วยคะแนน

1.   สมัครฝึกอบรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ม.ค.62

สมัครฝึกอบรมออนไลน์ทางระบบ PIMTIS ได้ทาง www.bcn.ac.th ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ/อบรม

หรือ http://pimtis.pi.ac.th/institute/page/990400

2.    ชำระเงินค่าสมัคร คนละ 300 บาท  

โดยชำระเงินผ่าน ATM  เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ Internet banking

ชื่อบัญชี หลักสูตรนานาชาติ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 051-252038-4

3.    ส่งหลักฐานการชำระค่าสมัคร ภายในวันที่ 4 ม.ค.62  

ทาง E-mail : jitsupa.n@bcn.ac.th

4.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 7 ม.ค.62  

    ทาง  www.bcn.ac.th

5.    โอนเงินค่าลงทะเบียน คนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)   ตั้งแต่วันที่ 8 – 23 ม.ค.62

โดยชำระเงินผ่าน ATM  เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ Internet banking 

ชื่อบัญชี หลักสูตรนานาชาติ  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 051-252038-4

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนได้ทาง E-mail : jitsupa.n@bcn.ac.th  

6.    รายงานตัวเข้ารับการอบรม พร้อมส่งหลักฐานการสมัคร(ฉบับจริง) รูปถ่าย และหนังสือส่งตัวเข้ารับการอบรมจาก   ต้นสังกัดในวันที่ 4 ก.พ.62

ข้อ 7. Download file       

- หนังสือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

- ใบสมัคร (กรณีข้อมูลในระบบ Error)

หมายเหตุ :   User และ Password ในการเข้าระบบ PIMTIS  

  User : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก         Password : เลขบัตรประชาชน 4 ตัวท้าย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 

อาจารย์ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์

โทร. 0 2354 8241 ต่อ 3404,   08 9488 8654

คุณจิตสุภา นิลประดิษฐ์ (เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร) 

โทร. 0 2354 8241 ต่อ 3405,   08 3971 3073

E-mail jitsupa.n@bcn.ac.th

โทรสาร 0 2354 8251