ปีงบประมาณ 61


แสดง 11 รายการ
ลำดับรายการจำนวนรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่แล้วเสร็จลำดับขั้นตอนปัจจุบันหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับรายการจำนวนรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่แล้วเสร็จลำดับขั้นตอนปัจจุบันหมายเหตุ
จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย 1 เครื่อง  30 มีนาคม 2561  ยกเลิกโครงการเก่า/แก้ไขครั้งที่2 2/7/61 
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง  30 มีนาคม 2561  ยกเลิกโครงการเก่า/แก้ไขครั้งที่2 2/7/61 
จัดซื้อ Access Point 64 เครื่อง  30 มีนาคม 2561  ยกเลิกโครงการเก่า/แก้ไขครั้งที่2 2/7/61 
จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร 4 เครื่อง  30 มีนาคม 2561  ยกเลิกโครงการเก่า/แก้ไขครั้งที่2 2/7/61 
Interactive Projector 1 เครื่อง ฝึกอบรมอาจารย์  19 กันยายน 2561  
บอร์ดรับภาพ 1 ชุด ฝึกอบรมอาจารย์  19 กันยายน 2561  
ชุดเครื่องเสียงลำโพง+ไมค์โครโฟน 1 ชุด ฝึกอบรมอาจารย์  19 กันยายน 2561  
เครื่องพิมพ์ฉลาก Label 1 เครื่อง  17 พฤศจิกายน 2560 15 มกราคม 2561  
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับพิสูจน์ตัวตน Authentication 1 เครื่อง  30 มีนาคม 2561  ยกเลิกโครงการเก่า/แก้ไขครั้งที่2 2/7/61 
10 ระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ 40 ตัว  19 มีนาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ถูกส่งกลับมาแก้ไข (29/3/61) 
11 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 1 เครื่อง  19 มีนาคม 2561  สำหรับบันทึกเวลาทำงาน 
แสดง 11 รายการ